Úvod > Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk >

Scientia Iuventa 2022

Centrum rozvoja doktorandov
v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici a občianskym združením Financ
organizovalo 

 

17. ročník medzinárodnej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Scientia Iuventa 2022

 

Konferencia sa už po druhýkrát konala dištančnou formou a bola rozdelená do dvoch častí. Prvá časť bola Otváracím ceremoniálom, v ktorej všetkých zúčastnených privítal vedúci CRD Ing. Filip Smutný a následne sa všetkým prihovoril dekan EF UMB prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. Druhá časť konferencie sa realizovala v štyroch sekciách.


Odborné komisie posudzovali jednotlivé príspevky z obsahového hľadiska, spôsobu prezentácie riešených problémov, priebehu diskusie, vedeckej správnosti a erudovanosti argumentácie. Na záver bol v rámci každej sekcie vyhodnotený vybraný príspevok, ktorému bol udelnený certifikát „Best Presentation Award“.

V sekcii I. Cestovný ruch získali ocenenie

Ing. Adrián Švec a doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD. s príspevkom „Balanced scorecard in the system of management and performance measurement of the hotel“.


V sekcii II. Ekonomika a manažment podniku získali ocenenie

Ing. Marta Šipulová a doc. Ing. Janka Táborecká, PhD. za príspevok s názvom „Consumer's aspects of biometric technologies - Male vs Female perspectives“.


V sekcii III. Finance získali ocenenie

Ing. Michaela Vidiečanová a prof. Ing. Emília Zimková, PhD. s príspevkom „Banks or markets - what counts more for economic growth in european union countries?“.


V sekcii IV. Verejná ekonomika a politika získali ocenenie 

Ona Gražina Rakauskiené a Ugné Kisielyté-Reches za príspevok „The analysis of household consuption patterns in the context of covid-19 pandemic in the EU countries."


Rokovací jazyk konferencie bol anglický a z prihlásených 30 účastníkov sa zúčastnilo 26, ktorí spolu publikovali 18 rozšírených abstraktov. Z tohto počtu bolo 17 autorov z domácej Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela a 9 autorov z iných univerzít v rámci Slovenska a zahraničia. Abstrakty príspevkov prezentovaných na konferencii boli posúdené vedeckým výborom konferencie a publikované v zborníku rozšírených abstraktov, ktorému bolo pridelené ISBN.

Zborníky konferencie je možné nájsť na webovej stránke konferencie, v časti Proceedings.

Zborník rozšírených abstraktov SI 2022 - Book of extended abstracts SCIENTIA IUVENTA 2022


Všetkým zúčastneným stranám patrí veľká vďaka za obohacujúci čas a úspešný priebeh konferencie. 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 2. 2023 | Aktualizoval: Marta Šipulová