Odovzdávanie bakalárskych prác v AR 2021/2022

                                                                         EF UMB, IMS Poprad

                                                     Odovzdávanie bakalárskych prác v AR 2021/2022

                                                                  termíny a ďalšie informácie

 

Bakalárska práca (BP) sa odovzdáva v elektronickej podobe prostredníctvom systému evidencie záverečných prác v AiS2. Elektronická forma BP sa vyhotoví vo formáte .pdf  (Portable Device Format) s možnosťou prevodu na čistý text. Názov súboru elektronickej verzie bakalárskej práce: 2022_BP_Priezvisko_Meno

Pred odovzdaním a vložením BP do AiS2 je potrebné mailom požiadať vedúceho záverečnej práce o písomný súhlas s vložením bakalárskej práce do AiS2 a získaný súhlas preposlať Ing. Vilgovej na e-mail: zuzana.vilgova@umb.sk.

Súčasťou odovzdania BP je uzatvorenie a odovzdanie licenčnej zmluvy medzi študentom a Slovenskou republikou a uzatvorenie a odovzdanie licenčnej zmluvy medzi študentom a UMB.

Študent si v licenčnej zmluve medzi autorom a Slovenskou republikou môže vyhradiť odkladnú lehotu v trvaní najviac 12 mesiacov odo dňa registrácie BP v centrálnom registri. Ak študent žiada odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov (13 až 36 mesiacov), vyplní žiadosť predĺženia odkladnej lehoty na sprístupnenie záverečnej práce v AiS2 s príslušným odôvodnením, a to 14 dní pred samotným vložením práce do AiS2. K predĺženiu odkladnej lehoty sa vyjadrí vedúci záverečnej práce a žiadosť schvaľuje dekan fakulty do 10 kalendárnych dní od doručenia žiadosti.

Svoju bakalársku prácu si pred jej odovzdaním dôsledne skontrolujte. Po označení BP v AiS2 ako finálnej verzie je tento proces nevratný a práca sa automaticky z AiS2 odosiela do centrálneho registra záverečných prác.

NÁVOD NA VLOŽENIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE DO AiS2 je v správach AiS2.

Po odovzdaní bakalárskej práce sa musíte sami prihlásiť sa na bakalársku štátnu skúšku v riadnom termíne do 31. mája 2022 alebo v opravnom (náhradnom) termíne do 8. 7. 2022. 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana