Bakalárska štátna skúška - JÚN 2022

Bakalárska štátna skúška

informácia pre študentov prihlásených na bakalársku štátu skúšku

Študijný program:            Manažment

Miesto konania BŠS:        IMS Poprad EF UMB, Francisciho 910/8, Poprad,         miestnosť PP3U9

Dátum konania IŠS:         20. 6. 2022 (pondelok) a 22. 6. 2022 (streda)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v snahe zabezpečiť plynulý priebeh bakalárskej štátnej skúšky (BŠS) Vás prosíme o spoluprácu a dodržiavanie pokynov uvedených nižšie.

Pred konaním BŠS

Prezentácie záverečných prác pripravené v PowerPoint zasielajte pani tajomníčke komisie najneskôr jeden pracovný deň pred konaním obhajoby do 12.00 h na maria.pomffyova@umb.sk.

Ako predmet správy uveďte: Prezentácia k BP

Názov súboru s prezentáciou: 2022 BP Priezvisko Meno

Súbory budú k dispozícii v počítači priamo v učebni, kde sa obhajoba koná. Nebude možné používať vlastné nosiče ani nahrávať súbory tesne pred obhajobou (pre istotu si však svoj súbor s prezentáciu so sebou prineste, ak by nastali technické problémy). Vašu reč k prezentácii si pripravte približne na 7- 10 minút.

Zaradenie študentov na jednotlivé termíny štátnych skúšok je zverejnené na stránke fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1341)

Sledujte oznamy pre bakalárske štúdium a bakalárske štátne skúšky na stránke fakulty (link vyššie), a zároveň podrobné oznamy IMS PP (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1232).  

Deň pred konaním Vašej BŠS si opäť pozrite oznamy o BŠS, aby ste skontrolovali, či nedošlo  k zmenám v organizácii BŠS alebo vo Vašom poradí v zaradení na BŠS.

Posudok vedúceho a oponenta záverečnej práce bude v AIS2 zverejnený najneskôr 5 kalendárnych dní pred konaním BŠS.

V deň konania BŠS

Podľa zverejneného zaradenia študentov na konkrétny deň konania BŠS budú v poradí prví traja študenti prítomní o 7.15 h na pracovisku IMS Poprad pred učebňou 3U9. Ďalší traja (v poradí 4. – 6. študent) budú na pracovisku IMS Poprad prítomní o 8.15 h. Všetci ostatní študenti budú prítomní od 9.15 h. 

POZOR: čas obhajoby uvedený v zverejnenom zaradení študentov na BŠS je orientačný a môže sa operatívne meniť.

V prípade náhlych nepredvídaných okolností, napr. Vašej neúčasti na BŠS kvôli chorobe  alebo pre inú vážnu príčinu alebo okolnosť, ktorá spôsobí Vaše meškanie (prírodná katastrofa a pod.) –  kontaktuje bezodkladne tajomníčku komisie (maria.pomffyova@umb.sk), sekretariát pracoviska (tel.: 052/4262322; zuzana.vilgova@umb.sk ) a kohokoľvek zo spolužiakov, ktorí sú zaradení na BŠS v rovnaký deň (kontakty si vezmite so sebou na cestu, môžu sa Vám zísť), aby sme včas vedeli reagovať na Vašu neprítomnosť alebo odôvodnené meškanie.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana