ELEKTRONICKÝ ZÁPIS na AR 2022/2023

Vážené študentky, vážení študenti,

v termíne od 6. júna 2022 do 15. júla 2022

prebieha

ZÁPIS na akademický rok 2022/2023 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU.

 

Elektronický zápis zrealizuje každý študent denného a externého štúdia, ktorý je v akademickom roku 2021/2022 riadne zapísaným študentom fakulty a bude v akademickom roku 2022/2023 pokračovať v štúdiu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, teda študent, ktorý:

1. má ukončené študijné povinnosti letného semestra akademického roka 2021/2022 (má v AiS zapísané hodnotenia k daným predmetom),

2. splnil podmienky pre postup do nasledujúceho akademického roka stanovené študijným poriadkom,

3. má záujem o pokračovanie v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku 2022/2023.

POZOR - zápis nevykonávajú študenti končiacich ročníkov bakalárskeho štúdia, ktorí sa v akademickom roku 2022/2023 uchádzajú o inžinierske štúdium na fakulte (podali si prihlášku na inžinierske štúdium na EF UMB). Títo budú o spôsobe zápisu na inžinierske štúdium písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

 

Ako zrealizovať zápis:

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 (Akademický Informačný Systém) formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU PO ZAPÍSANÍ VŠETKÝCH HODNOTENÍ ZA AKTUÁLNY AR 2021/2022.

POZOR - po potvrdení elektronického zápisu vyučujúci už nemôže nahodiť žiadne hodnotenie za akademický rok 2021/2022. PRETO E-ZÁPIS USKUTOČNITE AŽ PO ZAPÍSANÍ VŠETKÝCH HODNOTENÍ ZA AR 2021/2022.


V rámci elektronického zápisu študent:

1. vytvorí zápisný list na AR 2022/2023,

2. zrealizuje e-zápis, pričom v rámci e-zápisu:

    a) potvrdí zaevidované výsledky štúdia (hodnotenia) v systéme AiS pre akademický rok 2021/2022,

    b) potvrdí záujem o pokračovanie v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku 2022/2023,

    c) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch (ak nejaké nastali),

    d) potvrdí elektronický zápis, čím e-zápis ukončí.

POZOR – predmety na AR 2022/2023 si študent zatiaľ NEVYBERÁ!


POSTUP zrealizovania elektronického zápisu na AR 2022/2023

 

Študentom budú informácie o zosúladení ich študijného programu vrátane zosúladeného študijného plánu, ktorý bude platný od AR 2022/2023, zasielané postupne na študentské mailové kontá. Súčasťou študijného plánu bude aj porovnávacia tabuľka medzi pôvodným (zatiaľ aktuálnym) a upraveným študijným plánom, z ktorej bude zrejmé, ako budú študentovi uznané študijné povinnosti v nasledujúcom akademickom roku.

Po odkontrolovaní splnenia podmienok pre postup do ďalšieho roku štúdia študijné oddelenie zaeviduje študentovi, ktorý zrealizoval e-zápis, do zápisného listu na AR 2022/2023 tie študijné povinnosti, ktoré mu podľa porovnávacej tabuľky budú uznané. Následne každého študenta informuje o uznaní povinností a vyzve ho na doplnenie predmetov, ktoré bude študent v AR 2022/2023 reálne vykonávať.
Študijné oddelenie študentovi zápisný list na AR 2022/2023 POTVRDÍ (študent je riadne zapísaný na AR 2022/2023, žiadneho fyzického zápisu sa už v septembri nezúčastňuje).


UPOZORNENIE pre študentov s IŠP alebo študentov s predĺžením skúškového obdobia do 31-8-2022: Študent, ktorý má udelený IŠP do 31.08.2022 resp. študent, ktorý má predĺžené skúškového obdobie do 31-8-2022, v rámci e-zápisu skontroluje a potvrdí svoje osobné údaje, prejaví pokračovanie v štúdiu v AR 2022/2023. NEPOTVRDZUJE však zaevidované výsledky štúdia v systéme - tým, že výsledky môže získať až do 31.08.2022, táto možnosť zostáva otvorená. E-zápis uloží. Konečné uzavretie zápisu odkonzultuje najneskôr do 31.08.2022 so svojou študijnou referentkou.

UPOZORNENIE pre študentov EXTERNÉHO štúdia: študentom externého štúdia, ktorí budú v AR 2022/2023 pokračovať v štúdiu vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Preto po odkontrolovaní splnenia podmienok pre postup do vyššieho roku štúdia a skontrolovaní zrealizovania elektronického zápisu študijné oddelenie v rámci AiS2 vyrúbi študentovi školné za externé štúdium v stanovenej výške. Následne je študent v termíne do 31-8-2022 povinný uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 6. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia