Financie (externá)

odbor: ekonómia a manažment

forma štúdia: externá

stupeň štúdia: doktorandské štúdium

jazyk výučby: slovenský


opis študijného programu v slovenskom jazyku

opis študijného programu v anglickom jazyku


odporúčaný študijný plán


informačné listy


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 10. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia