Informácie pre uchádzačov PRIJATÝCH do 1. roku

Vážení uchádzači prijatí do 1. roku doktorandského štúdia, blahoželáme Vám k prijatiu na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. 

 

Uchádzač, ktorý sa rozhodne pre štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici,  v termíne do 22. júla 2022:

1. POTVRDÍ svoj záujem o štúdium vyplnením elektronickej návratky cez akademický informačný systém AiS2.

Prihlasovacie údaje do AiS2 a pokyny k vyplneniu e-návratky (žiadosť o ubytovanie)

Podrobný návod na vyplnenie e-návratky

 

2. ZÁPIS na fakulte

Každý prijatý uchádzač, ktorý elektronickou návratkou potvrdil svoj záujem o štúdium na UMB v akademickom roku 2022/2023 sa osobne zúčastní na zápise (alebo poverí osobu, ktorá s jeho súhlasom uskutoční zápis) v termíne určenom fakultou – 5. 9. 2022 o 10.00 hod. v zasadačke 3. V deň zápisu získate informácie súvisiace so štúdiom. V prípade potreby Vám na zápise poskytneme všetky potvrdenia súvisiace so štúdiom. Po oficiálnom zápise na štúdium dňa 5. 9. 2022 vytvorí referentka doktorandského štúdia zápisný list každému zapísanému doktorandovi. Po schválení individuálnych študijných plánov v odborovej subkomisii vloží do systému aj schválené predmety (PP, PVP, VP).

V prípade, že sa napriek prejavenému záujmu na štúdium (prostredníctvom e-návratky) rozhodnete v akademickom roku 2022/2023 na fakulte neštudovať, musíte to fakulte písomne oznámiť v termíne do 31. 08. 2022.

 

3. INFORMÁCIE O ŠKOLNOM - externé doktorandské štúdium

Zápisom sa stávate študentmi fakulty. Podľa § 71 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov študentovi vzniká povinnosť hradiť školné, ktoré mu fakulta vyčísľuje v súlade s § 92 uvedeného zákona. V termíne do 5 dní od zápisu študenta do 1. roku štúdia (zápis od 5. 9. 2022) Vám písomne oznámime (listovou zásielkou s doručenkou) povinnosť uhradiť školné, vrátane výšky školného, dôvodu výberu školného, spôsob a termín splatnosti úhrady školného. Študent 1. roku štúdia uhradí školné na AR 2022/2023 v plnej výške bez možnosti splátok najneskôr  do 30. septembra 2022. Výška školného za štúdium doktorandského študijného programu v externej forme štúdia počas štandardnej dĺžky štúdia pre študentov prijatých v akademickom roku 2022/2023 je stanovená na 1 300,- EUR za jeden akademický rok.
Bližšie informácie o školnom sú uvedené v Smernici o školnom na UMB v AR 2022/2023

 

4. VÝUČBA 

Výučba pre denné a externé štúdium v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 sa začína 7. 10. 2022.

 

Ďalšie informácie:

vstup do akademického informačného systému AiS2 - https://ais2.umb.sk

Informácie o preukazoch študentov

Centrálne informačné systémy UMB

Služby univerzitnej knižnice UMB

Smernica o školnom na UMB

Starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami
koordinátor pre študentov a študentky so špecifickými potrebami: doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD., tel.: +421 48 / 446 2014, e-mail: radoslav.koziak@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 7. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid