Individuálny študijný plán doktoranda

Študenti prvých ročníkov (novoprijatí doktorandi) predložia na referát DrŠ individuálny študijný plán (ďalej len IŠP) na daný akademický rok (spracovaný v spolupráci so školiteľom a podpísaný) podľa Smernice UMB 7/2021 o doktorandskom štúdiu najneskôr do 19. 9. 2022.

 

NOVÉ!

Aj študenti vyšších ročníkov doktorandského štúdia predložia na referát DrŠ individuálny študijný plán na ďalší akademický rok (spracovaný v spolupráci so školiteľom a podpísaný) najneskôr do 19. 9. 2022.

Pri povinnostiach, ktoré už majú splnené, študenti uvedú termín plnenia v stĺpci Kontrola plnenia v IŠP. 

 

Vyplnený IŠP odovzdá  doktorand na referát DrŠ aj v elektronickej forme (vo worde, bez podpisov). 

Individuálny študijný plán - návod k vyplneniu - vyššie ročníky (19. 8. 2022 14:38:09)
Individuálny študijný plán doktoranda (19. 8. 2022 14:16:35)
Individuálny študijný plán - návod k vyplneniu - novoprijatí doktorandi (19. 8. 2022 14:15:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 8. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid