Školiace miesta

Zodpovednosti a právomoci

Vedúci školiaceho miesta v súlade so Smernicou č. 7/2021 o DrŠ, zodpovedá najmä za prípravu a priebeh výročných hodnotení doktorandov, prípravu a priebeh malých obhajob dizertačných prác a za zapojenie doktorandov do vedeckovýskumných aktivít a pedagogickej činnosti, ako aj inej odbornej činnosti. Môže predkladať návrhy a pripomienky súvisiace s priebehom doktorandského štúdia odborovej komisii a subkomisii študijného programu.

Zástupca vedúceho školiaceho miesta vykonáva činnosti určené vedúcim školiaceho miesta a zastupuje vedúceho v plnom rozsahu v čase jeho dlhodobej neprítomnosti.

 

Školiace miesto        Katedra cestovného ruchu

  • pre študijný program „cestovný ruch“

Vedúca školiaceho miesta:    prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Zástupca vedúceho:              doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.

 

Školiace miesto        Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

  • pre študijný program „ekonomika a manažment podniku“

Vedúci školiaceho miesta:     prof. Ing. Hussam Musa, PhD.

Zástupca vedúceho:              prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.

 

Školiace miesto        Katedra financií a účtovníctva

  • pre študijný program „financie“

Vedúca školiaceho miesta:    prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

Zástupca vedúceho:              prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.

 

Školiace miesto        Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

  • pre študijný program „verejná ekonomika a politika“

Vedúca školiaceho miesta:    prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.

Zástupca vedúcej:                  prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 3. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid