Ocenenie študentky z Popradu

V akademickom roku 2021/2022 dosiahlo vynikajúce študijné výsledky s váženým študijným priemerom do 1,15 na Ekonomickej fakulte UMB celkovo 7 študentov prvého a druhého stupňa štúdia. Jednou z nich je aj študentka 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia Emma Beneš, ktorá za AR 2021/2022 dosiala vážený študijný priemer 1,04. V mene dekana EF UMB jej bol odovzdaný 15.11.2022 pamätný list a udelené motivačné štipendium.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana