Imatrikulácie prvákov

Patrí k tradíciám Univerzity Mateja Bela a jej Ekonomickej fakulty, že na začiatku svojho štúdia skladajú študenti imatrikulačný sľub. Tento akademický rok sa tak udialo na slávnosti 15.11.2022, kedy sa študenti denného bakalárskeho študijného programu manažment stali členmi akademickej obce našej alma mater.

Študentov srdečne vítame a želáme veľa úspechov!


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana