Minimálne kritériá HK a IK

Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schválila dňa 24. novembra 2022 Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a inauguračné konanie  za oblasť výskumu 8 ekonómia a manažment na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a inauguračné konanie za oblasť výskumu 8 ekonómia a manažment (8. 12. 2022 14:54:12)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 12. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid