Výška školného v AR 2023/2024

Výška školného na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2023/2024 - DOKTORANDSKÉ štúdium

 

a) Výška školného za EXTERNÉ doktorandské štúdium pre študentov prijatých v akademickom roku 2023/2024

Názov študijného programu

Stupeň

Výška školného

Cestovný ruch

3. stupeň (PhD.)

1 300 EUR

Ekonomika a manažment podniku

3. stupeň (PhD.)

1 300 EUR

Financie

3. stupeň (PhD.)

1 300 EUR

Verejná ekonomika a politika

3. stupeň (PhD.)

1 300 EUR

 

b) Výška školného v akademickom roku 2023/2024 v dennej forme doktorandského štúdia:

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

1.300 EUR

za súbežné štúdium

1.300 EUR

 

c) Výška školného za študijný program uskutočňovaný výlučne v inom ako v štátnom jazyku (§92 ods. 8 zákona) v akademickom roku 2023/2024 – denné štúdium

Názov študijného programu

Stupeň

Výška školného

Cestovný ruch

3. stupeň (PhD.)

2 500 EUR

Ekonomika a manažment podniku

3. stupeň (PhD.)

2 500 EUR

Financie

3. stupeň (PhD.)

2 500 EUR

Verejná ekonomika a politika

3. stupeň (PhD.)

2 500 EUR

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid