Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Je možné podať:

 • elektronickú prihlášku (tlačivo prihlášky a návod na jej vyplnenie sa nachádza na  webovej stránke Univerzity Mateja Bela – vstup do E-PRIHLÁŠKY / (NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky). Uchádzač elektronickú prihlášku POTVRDÍ, vytlačí a pošle na fakultu poštou spolu s prílohami.
 • písomnú prihlášku. Uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy.

Obdobie pre podávanie elektronickej prihlášky je od 17. 3. 2023 do 26. 5. 2023.  

 

Prílohy k prihláške (požadované fakultou):

Uchádzač o dennú formu štúdia

 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
 • kópia dokladu o úhrade poplatku za PK,
 • kópia pasu (len cudzinci), aby sa predišlo chybe vo vašich osobných údajoch, nahrajte aj sken pasu, aby sme mohli skontrolovať správnosť napísaných údajov vo vašej žiadosti. Skontrolujte si, prosím, či vaše osobné údaje v prihláške (meno, dátum narodenia) sú zhodné s údajmi vo vašom pase
 • notárom overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške) – absolventi UMB nemusia kópie dokladov overovať,
 • uchádzač, ktorý získal vzdelanie 2. stupňa v zahraničí (okrem Českej republiky), musí predložiť kópiu rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní (zákon č. 422/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov[1]
 • výpis výsledkov štúdia za 2. stupeň vysokoškolského štúdia vydaný študijným oddelením vysokej školy, vrátane váženého študijného priemeru  (časť v prihláške „Výpis výsledkov....“ sa preto nevypĺňa),
 • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach ak boli vypracované (bakalárska a diplomová práca sa nezaraďuje do publikovaných prác),
 • dve písomné odporúčania na doktorandské štúdium od významných vedeckých a pedagogických osobností (docent, profesor alebo osoba s vedeckou hodnosťou CSc./PhD.), ktoré uchádzača osobne poznajú,
 • písomný projekt v rozsahu minimálne 5 strán na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce v PDF (pred odovzdaním odsúhlasí projekt svojim podpisom školiteľ, ktorý tému vypísal).

Uchádzači o externú formu štúdia

 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
 • kópia dokladu o úhrade poplatku za PK,
 • kópia pasu (len cudzinci), aby sa predišlo chybe vo vašich osobných údajoch, nahrajte aj sken pasu, aby sme mohli skontrolovať správnosť napísaných údajov vo vašej žiadosti. Skontrolujte si, prosím, či vaše osobné údaje v prihláške (meno, dátum narodenia) Sú zhodné s údajmi vo vašom pase
 • notárom overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške) – absolventi UMB nemusia kópie dokladov overovať,
 • uchádzač, ktorý získal vzdelanie 2. stupňa v zahraničí (okrem Českej republiky), musí predložiť kópiu rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní (zákon č. 422/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov1]
 • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach ak boli vypracované (bakalárska a diplomová práca sa nezaraďuje do publikovaných prác),
 • dve písomné odporúčania na doktorandské štúdium od významných vedeckých a pedagogických osobností (docent, profesor alebo osoba s vedeckou hodnosťou CSc./PhD.), ktoré uchádzača osobne poznajú,
 • písomný projekt v rozsahu minimálne 5 strán na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce v PDF (pred odovzdaním odsúhlasí projekt svojim podpisom školiteľ, ktorý tému vypísal).

 


[1] NOTÁROM OVERENÉ UZNANIE PREDLOŽENÝCH DOKUMENTOV O UKONČENOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELANÍ VYDANÝCH V SLOVENSKOM JAZYKU SLOVENSKÝM ÚRADOM:

a) Uchádzačom, ktorí ukončili predchádzajúce štúdium v zahraničí, musí byť diplom uznaný v Slovenskej republike. Upozorňujeme, že Uznanie musí byť vydané slovenským orgánom v slovenskom jazyku.

V zmysle § 33 zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o formálnej kvalifikácii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vo veci uznávania dokladov o formálnej kvalifikácii ako sú vysokoškolské diplomy, vysvedčenia o štátnej skúške, vysvedčenia o udelených akademických tituloch, pedagogické a vedecké tituly a tituly vydané inými vysokými školami v členskom štáte EÚ alebo inom štáte na účely zápisu na študijné programy UMB o uznaní rozhoduje:

A/ uznávaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje študijné programy v rovnakých alebo podobných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o formálnej kvalifikácii, alebo

B/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak neexistuje vysoká škola, ktorá poskytuje študijné programy v zhodných alebo podobných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom vysvedčení.

Viac informácií o uznávaní diplomov nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Academic recognition of diplomas.

V prípade, že požadujete uznanie vzdelania Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, navštívte stránku: Recognition of the Evidence of Formal Qualifications

b) Notársky overenú FOTOKÓPIU musíme obdržať poštou (skenovanie nie je možné akceptovať).

c) Uchádzači, ktorí ukončili predchádzajúce štúdium pred rokom 2023, sú povinní do 26. mája 2023 doručiť na Ekonomickú fakultu UMB Uznanie ukončeného vysokoškolského vzdelania.

d) Uchádzači, ktorí budú mať ukončené štúdium až v priebehu roka 2023, musia odovzdať Uznanie ukončeného vysokoškolského vzdelania najneskôr v deň zápisu.

e) Uchádzači, ktorí nedoručia Uznanie do 28. júna 2023, budú prijatí len podmienečne, a to aj napriek úspešnému absolvovaniu prijímacej skúšky. Ekonomická fakulta takýmto uchádzačom nemôže garantovať ubytovanie na internáte. Doklad o uznaní diplomu predložia prijatí študenti najneskôr v deň zápisu.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid