Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Podmienky prijatia na tretí stupeň štúdia

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňuje:

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty prijatých uchádzačov na akademický rok 2023/2024

Options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2023/2024

 

O doktorandské štúdium na EF UMB v jednotlivých študijných programoch sa môžu uchádzať aj absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia z iných vysokých škôl, resp. iných študijných odborov.

Doktorandské štúdium je možné študovať dennou formou (3 roky) - pre každý akademický rok sa predpokladá prijať do 8 uchádzačov (podľa počtu určených štipendijných miest) alebo externou formou (4 roky) – do 12 uchádzačov (podľa voľnej kapacity školiteľov).

Denná forma štúdia počas štandardnej doby je finančne zabezpečená štipendiom. V prípade dennej formy štúdia v študijnom programe uskutočňovanom výlučne v inom ako v štátnom jazyku uhrádza študent ročné školné v zmysle smernice UMB platnej na aktuálny akademický rok.

 

Podrobnejšie informácie nájdete v podstránkach vľavo


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid