Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác podľa jednotlivých študijných programov pre každý akademický rok schvaľujú subkomisie ŠP doktorandského štúdia v januári b. r. Po tomto termíne (najneskôr štyri mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok) sú témy dizertačných prác zverejnené na www stránke fakulty. Po výbere témy je potrebné osloviť školiteľa (e-mail: meno.priezvisko@umb.sk) a pripraviť písomný projekt na jej rozpracovanie, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, teoretické východiská, cieľ, metódy a predpokladané výstupy.

Upozornenie: na jednu tému dizertačnej práce môže byť prijatý len jeden uchádzač.

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2023/2024 schválené v subkomisiách študijných programov:

Témy dizertačných prác v študijnom programe Cestovný ruch (27. 1. 2023 12:16:08)
Témy dizertačných prác v študijnom programe Financie (27. 1. 2023 8:00:43)
Témy dizertačných prác v študijnom programe Verejná ekonomika a politika (25. 1. 2023 10:16:58)
Témy dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku (25. 1. 2023 10:16:11)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid