Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Súčasti prijímacej skúšky

Termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium v akademickom roku 2023/2024 je 28. - 30. júna 2023.

 

Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tieto súčasti:

a) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku,

b) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť),

c) priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o dennú formu štúdia:

a) za písomný projekt a jeho prezentáciu:                          maximálne 80 bodov, z toho:

  • za teoretické východiská skúmania:                          maximálne 20 bodov,
  • za predpokladané ciele:                                             maximálne 20 bodov,
  • za predpokladané metódy skúmania:                        maximálne 20 bodov,
  • za prezentáciu projektu:                                            maximálne 20 bodov,

b) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.):     maximálne 10 bodov,

c) za priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia (známky z predmetov a štátnej skúšky):     maximálne 10 bodov.

Priemerný prospech Počet bodov Priemerný prospech Počet bodov
1,00 – 1,10 10 1,51 – 1,60 5
1,11 – 1,20 9 1,61 – 1,70 4
1,21 – 1,30 8 1,71 – 1,80 3
1,31 – 1,40 7 1,81 – 1,90 2
1,41 – 1,50 6 1,91 – 2,00 1

Prijímacia skúška uchádzača o externú formu štúdia obsahuje tieto súčasti:

a) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce v anglickom jazyku,

b) posúdenie do­terajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť).

Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o externú formu štúdia je 90.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o externú formu štúdia:

a) za písomný projekt a jeho prezentáciu:                          maximálne 80 bodov, z toho:

  • za teoretické východiská skúmania:                          maximálne 20 bodov,
  • za predpokladané ciele:                                             maximálne 20  bodov,
  • za predpokladané metódy skúmania:                        maximálne 20 bodov,
  • za prezentáciu projektu:                                            maximálne 20  bodov,

b) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.):      maximálne 10 bodov.


Časti prijímacej skúšky uchádzača o dennú a o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou osobne alebo dištančnou formou.

Zloženie skúšobnej komisie pre všetky študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov garantov jednotlivých doktorandských študijných programov. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi určí školiace miesto a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho pracovného výkonu.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid