Erazmus + 2021-1-ES01-KA220-ADU-000026494

Názov projektu: Reviving of cultural heritage: Social and Economic Empowerment of Rural Areas (Re – Cultural Heritage)

Číslo projektu:

2021-1-ES01-KA220-ADU-000026494

Trvanie projektu:

november 2021 – október  2023

Celkové plánované výdavky na realizáciu aktivít:

24 807 €

Typ projektu:

Erasmus + Kooperačné partnerstvá

 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

Riešiteľský kolektív: doc. Ing. Anna Vaňová, PhD., prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., doc. Ing. Kamila Borseková, PhD., Ing. Diana Kvasnová,PhD.

 

Anotácia projektu:

Pandemická situácia, ktorá zalarmovala celú svetovú populáciu v prvých mesiacoch roku 2020, mala vážne dôsledky na celý európsky systém cestovného ruchu. Hlavné ciele projektu preto sú: 1) Zlepšiť schopnosti zamestnateľnosti (nielen) v cestovnom ruchu s cieľom vytvoriť možnosti zapojenia mládeže do medzisektorovej spolupráce; 2) Zvýšiť kompetencie dospelých týkajúce sa profilov pracovných pozícií najmä v sociálnom, turistickom a umeleckom sektore; 3) Podporiť implementáciu nových prístupov k zvýšeniu konkurencieschopnosti s cieľom vyplniť nedostatok pracovných príležitostí vo vidieckych oblastiach; 4) Sieťovať aktivity v oblasti vzdelávania, podnikania, vodcovstva a rovnakých príležitostí; 5) Zlepšiť postupy na uspokojenie potrieb zraniteľných skupín s menším počtom príležitostí a uľahčiť im prístup na trh práce; 6) Zvýšiť pracovné príležitosti ich prispôsobením dopytu po Covid-19 ako aj 7) Posilniť význam kultúrneho dedičstva a historických hodnôt, najmä vo vidieckych oblastiach, kde dosiaľ neboli vnímané ako potenciálny zdroj prosperity územia.

Regenerating and Managing Rural Heritage Handbook for Administrators and Stakeholders.pdf (9. 3. 2023 16:06:58)
Final Handbook in Slovak 16122022.pdf (9. 3. 2023 16:06:50)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav