2022 Banská Štiavnica a Kremnica (Field Trip)

Katedra cestovného ruchu zabezpečuje v rámci výučby na druhom stupni štúdia medzinárodný študijný program Tourism and Regional Planning – Management and Geography/Tourism Economics and Management v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku, ktorého súčasťou je aj „Terénne cvičenie“ (Field Trip). V tomto roku sa cvičenie konalo po jedenásty krát, a to v regióne Banská Štiavnica a v meste Kremnica. V minulosti sme už preskúmali Banskú Štiavnicu, Vysoké Tatry, Košice – Spiš – Pieniny, Liptov a Oravu, južné Slovensko, západné Slovensko a Južnú Moravu, východné Slovensko, Horné Považie, Novohrad a Gemer a naposledy Myjavu a Záhorie. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu, ktorá výrazne ovplyvnila cestovný ruch doma a v zahraničí sa cvičenie v roku 2020 neuskutočnilo.

Terénne cvičenie „Field Trip“ je zaradené do prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a je rozdelené do dvoch semestrov. V zimnom semestri študenti realizujú analýzu predpokladov rozvoja cestovného ruchu v regióne, ktorý si vyberú. Skúmajú subjekty zapojené do manažmentu cieľového miesta, posudzujú ekonomické prínosy cestovného ruchu k rozvoju regiónu, študujú strategické a rozvojové dokumenty a hodnotia internetové stránky vybraných subjektov cestovného ruchu. V letnom semestri zostavia itinerár a zabezpečia služby na trase field tripu, overujú výsledky sekundárneho prieskumu v teréne a vypracujú odporúčania pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach.

V dňoch 7. až  11. mája 2022 sa terénneho cvičenia zúčastnilo 17 študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, z toho štyria zahraniční študenti Katolíckej Univerzity Eichstätt – Ingolstadt z Nemecka. Počas piatich dní študenti navštívili viaceré zaujímavé miesta regiónu Banská Štiavnica a mesta Kremnica. Absolvovali diskusie a stretnutia s miestnymi podnikateľmi a prevádzkovateľmi atraktivít a zariadení cestovného ruchu. Terénne cvičenie doplnili o diskusiu s p. riaditeľom OOCR Región Banská Štiavnica. Študenti sa aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia terénneho cvičenia, organizácie stretnutí a komunikácie s predstaviteľmi inštitúcií cestovného ruchu v regióne a poskytovali informácie o regióne v nemeckom alebo anglickom jazyku zahraničným študentom.

Prvý deň terénneho cvičenia začali študenti návštevou Mestského hradu v Banskej Štiavnici (Starý zámok) – kamennej kroniky, kde si prezreli areál a expozície prezentujúce históriu mesta a regiónu. Následne sa presunuli do Nového zámku a oboznámili sa s expozíciou venovanou proti-tureckým bojom. Poobede absolvovali prehliadku prvého trezoru lásky na svete – Banky Lásky, zážitkovej expozície, ktorá je venovaná Sládkovičovej básni Marína, najdlhšej ľúbostnej básni sveta. Na záver prvého dňa sa študenti presunuli ku Banskoštiavnickej kalvárii, ktorá stojí na kopci Scharffenberg (Ostrý vrch) a pozostáva zo 17.tich zastavení.

Druhý deň sa študenti presunuli to obce Ilija, malej dedinky rozprestierajúcej sa pod Štiavnickým pohorím, odkiaľ sa vybrali na túru do národnej prírodnej rezervácie a na vrch Sitno (1 009 m n. m.). Na vrchole si prezreli pozostatky hradných zrúcanín a jednu z prvých rozhľadní v Európe. Zostup z vrchu Sitno zakončili pri Počúvadlianskom jazere, najväčšom a jedným z najkrajších tajchov. Napriek miestami nepriaznivému počasiu poskytla túra študentom neopakovateľné výhľady a príjemný pobyt v  prostredí Štiavnických vrchov. Na záver dňa študenti navštívili prvý ruin bar na Slovensku v priestoroch Limpacherového domu, kde okrem ochutnávky absolvovali aj prehliadku verejnosti menej prístupných priestorov, ako napr. starej banskej štôlne. 

Tretí deň začal prehliadkou bane Starovšechsvätých v Hodruši-Hámri, ktorá študentov previedla históriou baníctva a expozíciou minerálov. Baňa patrí do Hornohodrušského banského závodu, ktorý je súčasťou zoznamu UNESCO. Počas expozície si študenti vyskúšali atmosféru prostredia, v akom starí baníci pracovali a spoznali vývoj razenia banských diel. Diskutovali o hospodárskych otázkach prevádzkovania banskej expozície a význame banskej histórie a dedičstva v rozvoji cestovného ruchu na Slovensku. Poobede študenti navštívili obec Vyhne, kde absolvovali prehliadku Hotela Sitno a diskusiu s manažérmi viacerých oddelení. Oboznámili sa s fungovaním jednotlivých úsekov hotela a diskutovali s manažérmi o súčasných otázkach a potrebách hotela. Záver tretieho dňa pozostával z návštevy rodinného Pivovaru Erb, kde absolvovali prehliadku a diskusiu s prvým slovenským pivným smoliarom. Dozvedeli sa informácie o histórii a spôsoboch výroby piva, diskutovali o hospodárskych a marketingových otázkach prevádzkovania pivovaru. Prehliadku ukončili ochutnávkou rôznych druhov remeselných pív, ktoré pivovar Erb produkuje a distribuuje do vybraných hotelov a reštaurácií na Slovensku.

Štvrtý deň sa študenti presunuli do historického mesta Kremnica. Ako prvé navštívili priestory Mincovne, ktorá s takmer 700 ročnou históriou, patrí medzi najstaršie nepretržite fungujúce podniky vo svete. Prezreli si priestory súčasnej výrobnej dielne ako aj historickej expozície. Niektorí študenti využili možnosť vyraziť si vlastnú pamätnú mincu. Poobede absolvovali ukážku cukrárskej výroby Atkáryho kremnických krumplí, tradičnej miestnej cukrovinky. Následne študenti využili možnosť prehliadky areálu mestského hradu, ktorý svojim architektonickým riešením predstavuje ojedinelú pamiatku stredovekého osídlenia a fortifikácie. Poslednou navštívenou atraktivitou v meste bol františkánsky kláštor. Študentov zaujala najmä prehliadka podzemných priestorov kláštora a hrobky príslušníkov rádu. Na záver dňa sa zúčastnili ochutnávky regionálnych vín s odborným výkladom.

Piaty deň začal s diskusiu s riaditeľom oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica. Diskutovalo sa o aktuálnych problémoch a otázkach rozvoja cestovného ruchu v regióne. Dozvedeli sa o plánoch a pripravovaných aktivitách OOCR. Následne sa presunuli do obce Svätý Anton, kde okrem prehliadky priestorov kaštieľa absolvovali aj diskusiu zameranú na otázky a problémy prevádzkovania historického kaštieľa.

Počas terénneho prieskumu v regióne Banská Štiavnica a v meste Kremnica, diskusiám so subjektmi zainteresovanými na rozvoji cestovného ruchu získali účastníci cenné informácie a skúsenosti z manažmentu cieľového miesta, fungovania podnikov a atraktivít cestovného ruchu v praxi ako aj prípravy terénneho cvičenia. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu študenti pod vedením Ing. Diany Kvasnovej, PhD. a Ing. Matúša Marciša, PhD., identifikovali odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach a tieto prezentovali vybraným organizáciám cestovného ruchu v regióne.

Na záver chceme poďakovať slovenským a zahraničným študentom za spracovanie analytickej štúdie, plánovanie itinerára a organizačné zabezpečenie celej exkurzie. Okrem toho sa chceme poďakovať všetkým, s ktorými sme sa stretli, za čas, ktorý nám venovali, odborné a profesionálne stanoviská k problémom rozvoja cestovného ruchu v regióne, ako aj za ústretovosť a pohostinnosť pri zabezpečení terénneho cvičenia.

Za účastníkov terénneho cvičenia Ing. Matúš Marciš, PhD. a Ing. Diana Kvasnová, PhD.

Foto: Ing. Diana Kvasnová, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš