2021 Myjava a Záhorie (Field Trip)

Katedra cestovného ruchu v rámci výučby v druhom stupni štúdia zabezpečuje medzinárodný študijný program Tourism and Regional Planning – Management and Geography/Tourism Economics and Management v spolupráci s Katolíckou Univerzitou Eichstätt – Ingolstadt v Nemecku, ktorého súčasťou je aj „Terénne cvičenie“ (Field Trip).

V tomto roku sa cvičenie konalo po desiaty krát, a to v regiónoch Myjavy a Záhorie (v minulosti sme preskúmali regióny Banská Štiavnica, Vysoké Tatry, Košice – Spiš – Pieniny, Liptov – Orava, južné Slovensko, západné Slovensko a Južnú Moravu, východné Slovensko, Horné Považie a regióny Novohrad a Gemer). Vzhľadom na nepriaznivú situáciu, ktorá výrazne ovplyvnila cestovný ruch doma a v zahraničí sa cvičenie v roku 2020 prezenčne neuskutočnilo. Tento rok sa ale napriek viacerým obmedzeniam terénny prieskum podarilo zorganizovať.

Terénne cvičenie „Field Trip“ je zaradené do prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia a je rozdelené do dvoch semestrov. V zimnom semestri študenti spracúvajú analýzu potenciálu a stavu rozvoja cestovného ruchu v skúmaných regiónoch na základe štúdia sekundárnych zdrojov informácií a hodnotia internetové stránky vybraných cieľových miest. V letnom semestri zostavia itinerár a zabezpečia služby na trase field tripu, overujú výsledky sekundárneho prieskumu v teréne a vypracujú odporúčania pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach.

V dňoch 7. až  10. júna 2021 sa terénneho cvičenia zúčastnilo 5 študentov z Katedry cestovného ruchu Ekonomickej fakulty. Z dôvodu viacerých obmedzení sa terénneho cvičenia tento rok prezenčne nezúčastnili študenti Katolíckej Univerzity Eichstätt – Ingolstadt z Nemecka, ktorí dištančne pracovali počas semestra na analýze sekundárnych údajov a spolupodieľali sa na príprave cvičenia.

Počas štyroch dní študenti navštívili viaceré zaujímavé miesta regiónov Myjava a Záhorie, ako napr. mesto Myjava, Skalicu, Smolenice a Holič. Absolvovali pracovné stretnutia s predstaviteľmi miestnej akčnej skupiny, oblastnej organizácie cestovnom ruchu, podnikateľmi a s prevádzkovateľmi atraktivít cestovného ruchu. Študenti sa aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia terénneho cvičenia a organizácie stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií cestovného ruchu v regióne. Aktuálne opatrenia vyžadovali od študentov pri príprave cvičenia systematickejšiu prácu a dôslednejšie zabezpečenie terénneho cvičenia.

Prvou zástavkou bolo mesto Myjava, kde sme sa stretli s predstaviteľmi Miestnej akčnej skupiny MAS Kopaničiarsky región.  Oboznámili nás s fungovaním MAS, priblížili nám ich aktivity, realizované projekty a plány do budúcna zamerané na rozvoj cestovného ruchu. Navštívili sme spolu Informačné centrum, v ktorom ponúkajú regionálne výrobky pod označením Kopanice regionálny produkt. Následne sme sa presunuli do Skalice, kde sme v hitorickom centre mesta vyhľadali Vinnoteku u františkánov a ochutnali prvý slovenský potravinársky výrobok s Chráneným zemepisným označením, Skalický trdelník, pripravený originálnym spôsobom na pahrebe. Súčasťou ochutnávky bola aj degustácia ďalšieho skalického potravinárskeho výrobku s Chráneným zemepisným označením – Skalický rubín, červené víno zo skalickej vinohradníckej oblasti, ktoré  je zmesou odrôd Frankovka modrá, Svätovavrinecké a Modrý portugal, pričom minimálne 70% musí tvoriť Frankovka modrá. Zemepisná jednotka na výrobu vína Skalický rubín je ohraničená hranicami katastrálneho územia mesta Skalica a hranicami katastrálnych území obcí Mokrý Háj, Popudinské Močidlany, Prietržka, Radošovce a Vrádište.

Druhý deň sme začali prehliadkou vybraných pamiatok mesta Skalica. Navštívili sme dom kultúry, ktorý predstavuje jedno z významných diel uznávaného architekta Dušana Jurkoviča a vyznačujúce sa jeho typickou kombináciou dreva a pevného muriva. Presunuli sme sa do zrekonštruovaného Jezuitského kostola sv. Františka Xaverského, ktorý sa v súčasnosti využíva na kultúrno-spoločenské podujatia a má unikátnu akustiku, jednu z  najlepších v strednej Európe. Prezreli sme si Rotundu sv. Michala, ktorá patrí medzi najkrajšie a najvzácnejšie románske stavby na Slovensku a je najstaršou a najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou historického mesta Skalica. Zo Skalice sme sa presunuli do jaskyne Driny, jedinej sprístupnenej jaskyne na západnom Slovensku. Jej podzemné priestory dotvára bohatá sintrová výplň, pre ktorú sú typické záclony so zúbkovitým lemovaním, sintrové vodopády, stalagmity, rôzne formy stalaktitov a jazierka. Následne sme absolvovali prehliadku jedného z najkrajších romantických zámkov na Slovensku, Smolenického zámku. Zámok je v súčasnosti sídlom Slovenskej akadémie vied – Kongresového centra SAV a počas celého roka sa v ňom uskutočňuje viacero vedeckých konferencií. Romantický vzhľad zámku zvýrazňuje okolitý anglický park.

Tretí deň sme začali návštevou u p. primátora mesta Holič, Zdenka Čambala, s ktorým sme diskutovali o možnostiach rozvoja cestovného ruchu v regióne, plánovaných projektoch mesta ale aj o perspektívach uplatnenia sa študentov v cestovnom ruchu na Slovensku. Následne sme absolvovali prehliadku Holičského zámku, reprezentačného letného sídla cisársko - kráľovskej rodiny Habsburgovcov. V meste Holič sme si prezreli aj menhiry, alebo slovenský Stonehenge, doposiaľ zistené najvýchodnejšie miesto výskytu menhirov na území Európy. V meste sme navštívili aj novo vybudovanú rozhľadňu a veterný mlyn, jediný veterný mlyn holandského typu na Slovensku. Tretí deň sme zavŕšili návštevou Adamovských jazier, rekreačnej oblasti, ktorá poskytuje viaceré možnosti na letnú rekreáciu pri vode a pozorovanie vzácnej fauny.

Štvrtý deň sme sa presunuli na Biofarmu Príroda pri Stupave, ktorá je vybudovaná v areáli bývalej botanickej záhrady Univerzity Komenského a umožňuje pozorovanie viacerých hospodároch zvierat náučným prístupom. Následne sme navštívili Sokoliareň a Minizoo pod Devínskym hradom, kde sme si prezreli viaceré zaujímavé domáce a cudzokrajné dravce. Poslednou zástavkou terénneho cvičenia bol Devínsky hrad, ktorý sa nachádza na sútoku riek Dunaj a Morava a bol miestom významných historických udalostí z dejín Slovenska.

Počas terénneho prieskumu v regiónoch Myjava a Záhorie, diskusií s subjektmi zainteresovanými na rozvoji cestovného ruchu získali účastníci cenné informácie a skúsenosti z manažmentu cieľového miesta, fungovania podnikov cestovného ruchu v praxi ako aj prípravy terénneho cvičenia v mimoriadnej situácii. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu študenti pod vedením profesorky Jany Kučerovej, vypracovali odporúčania pre rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach a tieto prezentovali vybraným organizáciám cestovného ruchu v regióne.

Na záver chceme poďakovať najmä profesorke Jane Kučerovej za usmernenie a vedenie pri príprave terénneho cvičenia. Vďaka patrí aj slovenským študentom za spracovanie analytickej štúdie, plánovanie itinerára a organizačné zabezpečenie celej exkurzie. Ďakujeme aj nemeckým študentom za podnety počas prípravnej fázy exkurzie. Okrem toho sa chceme poďakovať všetkým, s ktorými sme sa stretli, za čas, ktorý nám venovali, odborné a profesionálne stanoviská k problémom rozvoja cestovného ruchu v regióne, ako aj za ústretovosť a pohostinnosť pri zabezpečení terénneho cvičenia.

Za účastníkov terénneho cvičenia Ing. Matúš Marciš, PhD. a Ing. Diana Kvasnová, PhD.

Foto: Ing. Diana Kvasnová, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš