Odborná exkurzia v spoloč. Pasell Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť PASELL Slovakia, s.r.o funguje od roku 1999. Spoločnosť je výrobnou spoločnosťou, ktorej predmetom činnosti je výroba betónových protizávaží a komponentov z plastov pre domáce spotrebiče.

Inštitút manažérskych systémov EF UMB so sídlom v Poprade má so spoločnosťou podpísané memorandum o spolupráci a niekoľko rokov už spolupracuje na riešení projektov z podnikovej praxe, do ktorých sa darí úspešne zapájať aj študentov študijného programu Podnikové manažérske systémy.

V dňoch 28. 2. 2023 a 8. 3. 2023 sa študijného programu Manažment v rámci predmetu Operačný manažment, zúčastnili v podniku na odbornej exkurzii.

Študentov privítala pani prokuristka, Ing. Zuzana Rošková, predstavila spoločnosť a poskytla základné informácie o spoločnosti, jej predmete činnosti a dosiahnutí najvýznamnejších úspechov. V rámci privítania bola študentom predstavená aj absolventka nášho pracoviska, ktorá sa v podniku úspešne etablovala.

Počas exkurzie si prešli študenti výrobou betónových protizávaží a aj výrobou plastových hadíc. Boli im predstavené jednotlivé kroky výrobných procesov od prípravy, realizácie až po uskladnenie na sklad hotových výrobkov a následnú expedíciu odberateľovi. Študenti si všímali najmä zadávanie a realizáciu prác vykonávaných podľa pracovných inštrukcií a súčasne dodržiavanie jednotlivých požiadaviek manažérskeho systému.

Následne po exkurzii študenti na základe získaných informácií formulovali vnímanú oblasť dobrej prax a identifikovali inovačný potenciál realizovaných výrobných procesov spoločnosti.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana