Odovzdávanie diplomových prác 2022/2023

Diplomová práca sa v riadnom termíne odovzdáva do 20.4.2023 alebo v opravnom (náhradnom) termíne do 23.6.2023.

Diplomová záverečná práca sa odovzdáva v elektronickej podobe prostredníctvom systému evidencie záverečných prác v AiS2. Elektronická forma diplomovej práce sa vyhotoví vo formáte .pdf  (Portable Device Format) s možnosťou prevodu na čistý text. Označenie súboru elektronickej verzie diplomovej práce: 2023_DP_Priezvisko_Meno

Diplomovú prácu môže študent odovzdať po predchádzajúcom obdržaní písomného súhlasu s vložením práce od vedúceho záverečnej práce. O súhlas vedúceho diplomovej práce s vložením do AIS2 žiada študent elektronickou formou prostredníctvom e-mailu. Po obdržaní súhlasu, tento zasiela Ing. Vilgovej na e-mail: zuzana.vilgova@umb.sk.

Súčasťou odovzdania diplomovej práce je uzatvorenie a odovzdanie licenčnej zmluvy medzi študentom a Slovenskou republikou a uzatvorenie a odovzdanie licenčnej zmluvy medzi študentom a Univerzitou Mateja Bela.

Študent si v licenčnej zmluve medzi autorom a Slovenskou republikou môže vyhradiť odkladnú lehotu v trvaní najviac 12 mesiacov odo dňa registrácie diplomovej práce v centrálnom registri. Ak študent žiada odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov vyplní žiadosť predlženia odkladnej lehoty na sprístupnenie záverečnej práce v AIS2 s odôvodnením najneskôr 14 dní pred vložením práce do AIS2. K predlženiu odkladnej lehoty sa vyjadrí vedúci záverečnej práce a žiadosť schvaľuje dekan fakulty do 10 kalendárnych dní od doručenia žiadosti. Odkladná lehota môže byť maximálne 36 mesiacov.

Diplomovú prácu si pred odovzdaním dôsledne skontrolujte. Po označení diplomovej práce v AIS2 ako finálnej verzie je tento proces nevratný a práca je následný deň automaticky zasielaná do centrálneho registra záverečných prác.

 

Po odovzdaní diplomovej práce je ešte Vašou povinnosťou prihlásiť sa na inžiniersku štátnu skúšku v riadnom termíne do 27.4.2023 alebo v opravnom (náhradnom) termíne do 7.7.2023.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana