Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Spoločenský dopad aktivít

Katedra cestovného ruchu pri svojej činnosti dbá na spoločenský dopad svojich aktivít. V rámci memoranda medzi mestom Banská Bystrica a Univerzitou Mateja Bela sa členovia katedry a študenti študijných programov Cestovný ruch a Ekonomika a riadenie cestovného ruchu zapájajú do rozvojových aktivít cestovného ruchu v meste. Spolu so zástupcami odboru kultúry, športu a cestovného ruchu sa podieľajú na spracovaní koncepčných dokumentov a realizujú prieskumy medzi zainteresovanými subjektmi a návštevníkmi.

Prejavom úzkej spolupráce Katedry cestovného ruchu a manažérskych organizácií v regióne je ponuka stáží pre študentov cestovného ruchu. Pravidelné prednášky riaditeľov manažérskych organizácií cieľových miest sú priestorom pre odbornú diskusiu študentov a členov katedry, a prispievajú tak k pozitívnemu vplyvu aktivít katedry na región.

Významná je účasť partnerov z regiónu na vedeckých projektoch a podujatiach, ktorá pomáha cieliť vedecké aktivity katedry na potreby regiónu. Takýto aplikovaný výskum, ktorý sa odráža aj vo výučbe napomáha napĺňať triádu úloh univerzity, a to výskum, edukácia a služba spoločnosti.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš