Odovzdávanie bakalárskych prác v AR 2022/2023

Odovzdávanie bakalárskych prác v AR 2022/2023

Riadny termín: najneskôr do 19. mája 2023 

Opravný/náhradný termín: najneskôr do 23.júna 2023

Opravný termín po neúspešnej obhajobe v tomto akademickom roku: najneskôr do 7. júla 2023

viď harmonogram akademického roka:

https://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/1977/obrazky/EF_UMB_Harmonogram_AR_2022_2023_Bc_Ing.pdf

Odovzdanie bakalárskej práce:

Postupujte podľa pokynov, ktoré ste dostali v správe prostredníctvom AiS2.

Bakalárska práca sa odovzdávaelektronickej podobe prostredníctvom systému evidencie záverečných prác v AiS2.

Elektronická verzia bakalárskej práce sa vyhotoví vo formáte .pdf  (Portable Device Format) s možnosťou prevodu na čistý text. Označenie (názov) súboru elektronickej verzie bakalárskej práce: 2023_BP_Priezvisko_Meno    (doplníte svoje priezvisko a meno)

POZOR!  Bakalársku prácu môže študent odovzdať až po predchádzajúcom obdržaní písomného súhlasu s vložením práce od vedúceho záverečnej práce. O súhlas vedúceho bakalárskej práce s vložením do AiS2 žiada študent elektronicky prostredníctvom e-mailu vedúcemu práce. Po získaní súhlasu preposielate mail so súhlasným stanoviskom od vedúceho práce pani Ing. Vilgovej na e-mail: zuzana.vilgova@umb.sk.

Licenčná zmluva

Súčasťou odovzdania bakalárskej práce je uzatvorenie a odovzdanie licenčnej zmluvy medzi študentom a Slovenskou republikou a uzatvorenie a odovzdanie licenčnej zmluvy medzi študentom a Univerzitou Mateja Bela.

Odkladná lehota zverejnenia záverečnej práce

Študent v licenčnej zmluve medzi autorom a Slovenskou republikou môže vyhradiť odkladnú lehotu v trvaní najviac 12 mesiacov odo dňa registrácie bakalárskej práce v centrálnom registri.

Ak študent žiada odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov (maximálne na 36 mesiacov), vyplní v AiS2 žiadosť o predĺženie odkladnej lehoty na sprístupnenie záverečnej práce s odôvodnením, a to najneskôr 14 dní pred vložením práce do AiS2. K predĺženiu odkladnej lehoty sa vyjadrí vedúci záverečnej práce a žiadosť schvaľuje dekan fakulty do 10 kalendárnych dní od doručenia žiadosti.

Bakalársku prácu si pred jej odovzdaním dôsledne skontrolujte. Po označení bakalárskej práce v AiS2 ako finálnej verzie je tento proces nevratný a práca je následný deň automaticky zasielaná do centrálneho registra záverečných prác.

Bakalárska štátna skúška – prihlasovanie

Po odovzdaní BP sa študent musí  prihlásiť  v AiS2 na bakalársku štátnu skúšku - v riadnom termíne do 30. mája 2023, alebo v opravnom/náhradnom termíne do 7. júla 2023.

Termíny štátnych skúšok

Riadny termín: 19. 6. 2023 – 23. 6. 2023 – sledujte oznamy v AiS2 a na www

Náhradný/opravný termín: 14. 8. 2023 – 25. 8. 2023 – sledujte oznamy v AiS2 a na www


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana