Školné

Školné uhrádza študent UMB v zmysle zákona o vysokých školách(§ 92) vo výške určenej smernicou UMB o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v príslušnom akademickom roku.

Informácie o školnom nájdete na www  https://www.umb.sk/archiv/dokumenty-195/informacie-o-skolnom.html

Doktorandi externej formy v štandardnej dĺžke štúdia vyšších rokov štúdia uhradia do termínu zápisu školné vo výške stanovenej pri prijatí na štúdium a na zápise predložia doklad o úhrade školného referentke pre doktorandské štúdium.

Doktorandi externej formy štúdia prijatí do 1. roka štúdia obdržia na zápise na štúdium písomné oznámenie o určení školného.

Doktorandi, ktorí pokračujú v  štúdiu v nadštandardnej dĺžke štúdia (v dennej aj externej forme štúdia) obdržia na zápise do vyššieho roka štúdia písomné oznámenie o určení školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela