Školné

Školné uhrádza študent UMB v zmysle zákona o vysokých školách vo výške určenej smernicou UMB o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v príslušnom akademickom roku.

Na akademický rok 2018/2019 platí smernica UMB č. 7/2017 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Informácie o školnom nájdete na www https://www.umb.sk/studium/dokumenty/informacie-o-skolnom.html

Doktorandi externej formy v štandardnej dĺžke štúdia vyšších rokov štúdia uhradia do termínu zápisu školné vo výške stanovenej pri prijatí na štúdium a na zápise dňa 3. 9. 2018 predložia doklad o úhrade školného referentke pre doktorandské štúdium.

Idenfitikačné údaje na úhradu školného za externé štúdium v štandardnej dĺžke štúdia (platba výlučne bezhotovostným prevodom):

Názov účtu:                 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN:        SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC:              SPSRSKBA
Konštantný symbol:     0308
Variabilný symbol:       1203
Špecifický symbol:      ID študenta
Poznámka:                 meno a priezvisko študenta

Doktorandi externej formy štúdia prijatí do 1. roka štúdia v akademickom roku 2018/2019 na zápise na štúdium dňa 3. 9. 2018 obdržia písomné oznámenie o určení školného, ktoré uhradia do 28. 9. 2018.

Doktorandi, ktorí pokračujú v akademickom roku 2018/2019 v štúdiu v nadštandardnej dĺžke štúdia (v dennej aj externej forme štúdia) uhradia fakulte školné vo výške € 800,-, na základe písomného oznámenia o určení školného za štúdium v nadštandardnej dĺžke, ktoré obdržia na zápise. Termín splatnosti úhrady školného je najneskôr do 14. 12. 2018.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 7. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela