Informácie o školnom a poplatkoch

Školné uhrádza študent UMB v zmysle zákona o vysokých školách (§ 92) vo výške určenej smernicou UMB o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v príslušnom akademickom roku.

 

EXTERNÝ DOKTORAND

Doktorand 1. roka externej formy štúdia po zápise na štúdium obdrží písomné oznámenie o povinnosti uhradiť školné.

Doktorand 2., 3., 4. externej formy štúdia uhradí školné za externé štúdium v plnej výške do termínu zápisu a jeho úhradu preukáže pri zápise.

Doktorand externej formy štúdia, ktorý študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka, má povinnosť uhradiť školné za externé štúdium určené na príslušný akademický rok (po zápise obdrží písomné oznámenie o povinnosti uhradiť školné najneskôr do konca septembra b.r.).

 

DENNÝ DOKTORAND

Doktorand dennej formy štúdia, ktorý študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka, je povinný uhradiť školné za každý rok nadštandardného štúdia (po zápise obdrží písomné oznámenie o povinnosti uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia).

 

SMERNICE UMB o školnom a poplatkoch:

https://www.umb.sk/studium/student/platby-umb/skolne-a-poplatky/


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 8. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid