Školitelia

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel platných na EF UMB.

PRAVIDLÁ SCHVAĽOVANIA ŠKOLITEĽOV

METODICKÝ POKYN

ŠKOLITELIA 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 5. 2021 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela