Školitelia doktorandov

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel platných na EF UMB.

Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi

Školiteľ:

a) navrhuje témy dizertačných prác, ktoré fakulta vypisuje pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium;

b) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia;

c) zostavuje individuálny študijný plán v spolupráci s doktorandom a následne ho predkladá na schválenie odborovej (spoločnej odborovej) komisii;

d) zodpovedá za kvalitu plnenia študijného plánu doktoranda;

e) určuje zameranie projektu dizertačnej práce;

f) vyjadruje sa k žiadostiam doktoranda o zmenu témy dizertačnej práce, o prerušenie štúdia, o zmenu študijného programu v rámci toho istého alebo súvisiaceho študijného odboru;

g) predkladá odborovej (spoločnej odborovej) komisii výročné hodnotenie doktoranda, ktorá zhodnotí, či študent plnil povinnosti určené jeho individuálnym študijným plánom a následne odporučí, prípadne neodporučí pokračovať v štúdiu.

h) na základe výročného hodnotenia odborovou (spoločnou odborovou) komisiou predkladá dekanovi odporúčanie na pokračovanie alebo nepokračovanie doktoranda v doktorandskom štúdiu; 

i) zapisuje doktorandovi určený počet kreditov za predmety vedeckej časti študijného programu v akademickom informačnom systéme (AiS2);

j) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v iných domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy, vzdelávania, výskumu, techniky alebo umenia v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda;

k) vypracúva posudok na písomnú prácu na dizertačnú skúšku, stanovisko k dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda;

l) predkladá návrhy na oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške a návrh na oponentov dizertačnej práce predsedovi odborovej (spoločnej odborovej) komisie;

m) navrhuje dekanovi, aby poveril špecialistu (konzultanta) vedením konkrétnych častí vedeckého programu štúdia doktoranda;

n) zabezpečuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov;

o) usmerňuje doktoranda v publikačnej činnosti, v účasti na konferenciách a pri zapojení do projektových úloh, vyjadruje sa k jeho účasti na mobilitách;

p) štandardne sa zúčastňuje štátnej (dizertačnej) skúšky doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. zúčastňuje sa štátnej (dizertačnej) skúšky doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce.

 

PRAVIDLÁ SCHVAĽOVANIA ŠKOLITEĽOV

METODICKÝ POKYN

Školitelia doktorandov na EF UMB (1. 10. 2021 11:21:42)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid