Školitelia

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel o schvaľovaní školiteľov.

Menný zoznam školiteľov, ktorých schválila vedecká rada fakulty v jednotlivých študijných programoch sa nachádza v priloženom súbore.

Školitelia - zoznam (nov.2018).pdf (5. 12. 2018 10:05:15)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 12. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela