Školitelia doktorandov

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel platných na EF UMB.

Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi

Školiteľ:

a) navrhuje témy dizertačných prác, ktoré fakulta vypisuje pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium;

b) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia;

c) zostavuje individuálny študijný plán v spolupráci s doktorandom a následne ho predkladá na schválenie odborovej (spoločnej odborovej) komisii;

d) zodpovedá za kvalitu plnenia študijného plánu doktoranda;

e) určuje zameranie projektu dizertačnej práce;

f) vyjadruje sa k žiadostiam doktoranda o zmenu témy dizertačnej práce, o prerušenie štúdia, o zmenu študijného programu v rámci toho istého alebo súvisiaceho študijného odboru;

g) predkladá odborovej (spoločnej odborovej) komisii výročné hodnotenie doktoranda, ktorá zhodnotí, či študent plnil povinnosti určené jeho individuálnym študijným plánom a následne odporučí, prípadne neodporučí pokračovať v štúdiu.

h) na základe výročného hodnotenia odborovou (spoločnou odborovou) komisiou predkladá dekanovi odporúčanie na pokračovanie alebo nepokračovanie doktoranda v doktorandskom štúdiu; 

i) zapisuje doktorandovi určený počet kreditov za predmety vedeckej časti študijného programu v akademickom informačnom systéme (AiS2);

j) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v iných domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy, vzdelávania, výskumu, techniky alebo umenia v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda;

k) vypracúva posudok na písomnú prácu na dizertačnú skúšku, stanovisko k dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda;

l) predkladá návrhy na oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške a návrh na oponentov dizertačnej práce predsedovi odborovej (spoločnej odborovej) komisie;

m) navrhuje dekanovi, aby poveril špecialistu (konzultanta) vedením konkrétnych častí vedeckého programu štúdia doktoranda;

n) zabezpečuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov;

o) usmerňuje doktoranda v publikačnej činnosti, v účasti na konferenciách a pri zapojení do projektových úloh, vyjadruje sa k jeho účasti na mobilitách;

p) štandardne sa zúčastňuje štátnej (dizertačnej) skúšky doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. 

 

Školitelia doktorandov v študijných programoch študijného odboru EKONÓMIA A MANAŽMENT na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

ŠP Cestovný ruch

 1. doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
 2. assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa
 3. doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc.
 4. doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
 5. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
 6. doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
 7. doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

ŠP Ekonomika a manažment podniku

 1. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 2. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
 3. doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
 4. doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
 5. doc. Ing. Martina Minárová, PhD.
 6. prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
 7. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
 8. doc. Ing. Marek Potkány, PhD./Zvolen
 9. prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD./ Zvolen
 10. doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
 11. doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
 12. doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
 13. prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

ŠP Financie

 1. doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
 2. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 3. doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
 4. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
 5. prof. Ing. Hussam Musa, PhD. 
 6. prof. Ing.  Juraj Nemec, CSc.
 7. prof. Ing. Marta Orviská, PhD. 
 8. prof. Ing. Peter Pisár, PhD.
 9. doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
 10. prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

ŠP Verejná ekonomika a politika

 1. doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
 2. doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.
 3. doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D./ČR 
 4. doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D./ČR
 5. doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
 6. doc. Ing. Martin Hronec, PhD.
 7. doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
 8. doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
 9. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
 10. prof. Ing. Peter Pisár, PhD.
 11. doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
 12. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D./ČR
 13. doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
 14. doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
 15. doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
 16. doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

AiS Ročné hodnotenie doktoranda školiteľom (6. 4. 2022 15:22:21)
AiS2 Evidencia štúdia doktoranda školiteľom (evidovanie hodnotenia predmetu) (6. 4. 2022 14:41:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 11. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid