Školitelia

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel o schvaľovaní školiteľov.

Menný zoznam školiteľov, ktorých schválila vedecká rada fakulty v jednotlivých študijných programoch sa nachádza v priloženom súbore.

Školitelia - zoznam podľa ŠP.pdf (28. 3. 2019 9:46:59)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 3. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela