Dizertačná skúška

Jednou z podmienok riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky.

Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku v riadnom termíne:

- v dennej forme štúdia najneskôr do 18 mesiacov pri štandardnej dĺžke 3 roky (do 24 mesiacov pri štandardnej dĺžke 4 roky)

- v externej forme štúdia najneskôr do 24 mesiacov pri štandardnej dĺžke 4 roky (do 30 mesiacov pri štandardnej dĺžke 5 rokov)

od začiatku štúdia. Do termínu podania prihlášky na DS musí mať doktorand splnené (hodnotenie zapísané v AISe) všetky povinnosti študijnej časti a z vedeckej časti Metodológiu a etiku vedeckej práce 1 a 2. Na dizertačnú skúšku sa prihlasuje po vypracovaní Písomnej práce na dizertačnú skúšku podaním prihlášky.

Písomnú prácu na dizertačnú skúšku spracúva doktorand samostatne pod vedením školiteľa. Jej spracovaním preukazuje zručnosť v práci s literatúrou, osvojenie si výskumných metód a prezentuje čiastkové výsledky riešenej problematiky, formuluje teoretické východiská, ciele, metodiku a metódy riešenia. Postup spracovania písomnej práce uvádza smernica EF UMB S-02-16 o úprave písomných vysokoškolských, záverečných a habilitačných prác.

DS - podrobné pokyny.pdf (17. 1. 2019 8:44:52)
Štruktúra písomnej práce na dizertačnú skúšku (7. 1. 2017 21:11:30)
Prihláška na dizertačnú skúšku (7. 1. 2017 21:11:00)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 1. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela