Ročné hodnotenie doktorandov

Kontrola priebehu štúdia študentov tretieho stupňa sa vykonáva v rámci výročného hodnotenia na školiacom mieste/katedre. Výročné hodnotenie doktorandov sa uskutočňuje na konci akademického roka v termíne podľa schváleného harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok.

Doktorand predkladá na školiace miesto/katedru vyplnený formulár "Ročné hodnotenie doktoranda", ktorý vypracuje v spolupráci so školiteľom (školiteľ vypĺňa formulár priamo v systéme AiS2). Vyplnený formulár vygenerovaný zo systému AiS2 doktorand aj školiteľ podpíšu a odovzdajú na školiace miesto/katedru. Výročného hodnotenia sa zúčastňujú osobne. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť výročného hodnotenia, je potrebné o tom informovať školiace miesto/katedru. 

Dokumenty k ročnému hodnoteniu doktorandov je potrebné doručiť na príslušné školiace miesto – jednotlivým vedúcim školiaceho miesta príslušného študijného programu/alebo ich zástupcom VOPRED – minimálne 1-2 dni pred termínom samotného hodnotenia.

 

Spravidla sa ročné hodnotenia doktorandov konajú v auguste b.r. v zmysle schváleného harmonogramu na príslušný akademický rok.

Informácie k ročnému hodnoteniu doktorandov za aktuálny akademický rok budú zverejnené v júni b.r.

Tlačivo Ročného hodnotenie doktoranda je súčasťou tejto stránky, ktoré slúži len ako náhľad údajov, ktoré sa v ročnom hodnotení nachádzajú. Zásadne sa ročné hodnotenie vypĺňa prostredníctvom AiS2. 

 

Oznamujeme Vám, že ročné hodnotenie doktorandského štúdia za akademický rok 2021/2022 doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa uskutoční na jednotlivých školiacich miestach za účasti doktorandov a školiteľov nasledovne:

Katedra cestovného ruchu

Termín: 25. augusta 2022                            

Čas a miesto konania: od 13:00 hod. (miestnosť č. 121 na KCR)

 

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Termín: 26. augusta 2022                        

Čas a miesto konania: od 14:00 hod. (zasadačka 3)

          

Katedra financií a účtovníctva

Termín: 22. augusta 2022                    

Čas a miesto konania: od 15:00 hod. (zasadačka 3)

           

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

Termín: 23. augusta 2022                                  

Čas a miesto konania: od 13:00 hod. (zasadačka 3)     

Ročné hodnotenie doktoranda (Príloha 2 Smernice 7/2021 o DrŠ) (8. 4. 2022 10:29:59)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 8. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid