Ročné hodnotenie doktorandov

Kontrola priebehu štúdia študentov tretieho stupňa sa vykonáva v rámci výročného hodnotenia na školiacom mieste/katedre. Výročné hodnotenie doktorandov sa uskutočňuje na konci akademického roka v termíne podľa schváleného harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok.

Doktorand predkladá na školiace miesto/katedru vyplnený formulár "Ročné hodnotenie doktoranda", ktorý vypracuje v spolupráci so školiteľom (školiteľ vypĺňa formulár priamo v systéme AiS2). Vyplnený formulár vygenerovaný zo systému AiS2 doktorand aj školiteľ podpíšu a odovzdajú na školiace miesto/katedru. Výročného hodnotenia sa zúčastňujú osobne. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť výročného hodnotenia, je potrebné o tom informovať školiace miesto/katedru.

Študenti okrem študentov prvých ročníkov doktorandského štúdia predložia na príslušný referát fakulty individuálny študijný plán na ďalší akademický rok, ako aj výročné hodnotenie doktoranda, podpísané školiteľom a predsedom odborovej subkomisie v súlade s hamonogramom na daný akademický rok, najneskôr do 31. augusta daného akademického roku (čl. 11 bod 1a Smernice 7/2021 o DrŠ).

Spravidla sa ročné hodnotenia doktorandov konajú v auguste b.r. v zmysle schváleného harmonogramu na príslušný akademický rok.

Informácie k ročnému hodnoteniu doktorandov za aktuálny akademický rok budú zverejnené v júni b.r.

Individuálny študijný plán a Ročné hodnotenie doktoranda sú súčasťou tejto stránky.

 

Oznamujeme Vám, že ročné hodnotenie doktorandského štúdia za akademický rok 2021/2022 doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa uskutoční na jednotlivých školiacich miestach za účasti doktorandov a školiteľov nasledovne:

Katedra cestovného ruchu

Termín: 25. augusta 2022                            

Čas a miesto konania: od 13:00 hod. (miestnosť č. 121 na KCR)

 

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Termín: 26. augusta 2022                        

Čas a miesto konania: od 14:00 hod. (zasadačka 3)

          

Katedra financií a účtovníctva

Termín: 22. augusta 2022                    

Čas a miesto konania: od 15:00 hdo. (zasadačka 3)

           

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

Termín: 23. augusta 2022                                  

Čas a miesto konania: od 13:00 hod. (zasadačka 3)     

Ročné hodnotenie doktoranda (Príloha 2 Smernice 7/2021 o DrŠ) (8. 4. 2022 10:29:59)
Individuálny študijný plán 2022/2023 (návod na vyplnenie pre doktorandov 1. ročníka) (8. 4. 2022 10:25:06)
Individuálny študijný plán (Príloha 1 Smernice 7/2021 o DrŠ) (8. 4. 2022 10:22:11)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 6. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid