Výročné hodnotenie doktorandov

Kontrola priebehu štúdia študentov tretieho stupňa sa vykonáva v rámci výročného hodnotenia na školiacom mieste/katedre. Výročné hodnotenie doktorandov sa uskutočňuje na konci akademického roka v termíne podľa schváleného harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok. Doktorand predkladá na školiace miesto/katedru vyplnený formulár "Ročné hodnotenie doktoranda", ktorý vypracuje v spolupráci so školiteľom (školiteľ vypĺňa formulár priamo v systéme AIS). Vyplnený formulár vygenerovaný zo systému AIS doktorand aj školiteľ podpíšu a odovzdajú na školiace miesto/katedru. Výročného hodnotenia sa zúčastňujú osobne. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť výročného hodnotenia, je potrebné o tom informovať školiace miesto/katedru.

Spravidla sa ročné hodnotenia doktorandov konajú v auguste b.r. v zmysle schváleného harmonogramu na príslušný akademický rok.

Informácie k ročnému hodnoteniu doktorandov za aktuálny akademický rok budú zverejnené v júni b.r.

 

Oznamujeme Vám, že ročné hodnotenie doktorandského štúdia za akademický rok 2020/2021 doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa uskutoční na jednotlivých školiacich miestach za účasti doktorandov a školiteľov nasledovne:

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Termín:                                   25. augusta 2021

Čas a miesto konania:            od 13.00 hod.  (zasadačka 3)

                       

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

Termín:                                   18. augusta 2021

Čas a miesto konania:            od 11.00 hod.  (zasadačka 3)

 

Katedra financií a účtovníctva

Termín:                                   24. augusta 2021

Čas a miesto konania:            od 13.00 hod.  (zasadačka 3)

 

Katedra cestovného ruchu

Termín:                                   27. augusta 2021

Čas a miesto konania:            od 9.00 hod.  (miest. č. 121)

DrS_rocne hodnotenia doktorandov_oznam a pokyny_2020_2021.pdf (8. 7. 2021 13:51:31)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 7. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid