Úvod > Študent >

Informácie o školnom


Výber školného na fakulte v akademickom roku 2021/2022 upravuje Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernica č. 5/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2021/2022.

 

Školné v AR 2022/2023:
Smernica č. 12/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 1. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia