Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a teda aj Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 458/2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

V zmysle uvedeného zákona sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:

  1. so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  2. s chronickým ochorením,
  3. so zdravotným oslabením,
  4. s psychickým ochorením,
  5. s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  6. s poruchami učenia.

Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami v dostatočnom časovom predstihu získa relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného programu. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami fakulty a študijným oddelením prekonzultuje vhodnosť výberu vo vzťahu k svoju zdravotnému znevýhodneniu alebo k poruche učenia a ich vplyvu na schopnosť študovať. Záujemca so špecifickými potrebami pri výbere študijného programu musí zvážiť predpoklady pre štúdium z hľadiska vedomostnej úrovne, technickej a osobnej pripravenosti a motivácie, nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia, podmienok, ktoré fakulta ponúka, limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí uchádzač. Rozhodnutím na seba preberá zodpovednosť za prípadné riziká, že v štúdiu nebude môcť pokračovať.
Koordinátor pre študentov a študentky so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
tel.: +421 48 / 446 2014, e-mail:radoslav.koziak@umb.sk

 

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 2. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia