Motivačné štipendiá

EF UMB v Banskej Bystrici môže priznať študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium:

za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

1. Za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku sa motivačné štipendium priznáva študentovi študijného programu v druhom alebo ďalšom roku štúdia.

2. Vynikajúce plnenie študijných povinností sa posudzuje na základe váženého študijného priemeru. Výška motivačného štipendia a počet študentov, ktorí získajú motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa každoročne určí podľa finančných možností štipendijného fondu zo štátneho rozpočtu.

3. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia sa priznáva študentovi študijného programu ihneď po ukončení štúdia.

4. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom príslušný akademický rok končí. Štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaži len raz.

5. Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak splnil určené podmienky.

6. Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa posudzuje plnenie jeho študijných povinností prerušené štúdium.

7. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal.

8. Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa priznáva na základe dosiahnutých výsledkov. Písomný návrh na priznanie motivačného štipendia sa podáva prodekanovi pre pedagogickú činnosť.

9. Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja sa považujú vystúpenia na konferenciách, publikované štúdie v odborných a vedeckých časopisoch, recenzovaných zborníkoch, umiestnenia na prvých troch miestach a ocenenia v ŠVA a pod.

10. Za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti umeleckej alebo športovej činnosti sa považuje úspešná reprezentácia EF UMB v Banskej Bystrici na národných a medzinárodných podujatiach.

11. Študentovi, ktorému sa prizná motivačné štipendium, vydá dekan fakulty osobitné rozhodnutie s odôvodnením priznania štipendia. Priznanie motivačného štipendia nie je nárokovateľné.

Vedenie Ekonomickej fakulty UMB má záujem priznať mimoriadne štipendium tým našim študentom, ktorí si ho podľa uvedených kritérií v tomto akademickom roku najviac zaslúžia. Dôležitým podkladom pri rozhodovaní o priznaní štipendií budú preto aj návrhy samotných študentov a ich učiteľov. Vaše návrhy na ocenenie študentov fakulty s uvedením konkrétneho plnenia kritérií prosíme zasielať priebežne prodekanke pre pedagogickú činnosť fakulty.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia