Motivačné štipendiá za prospech v AR 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

motivačné štipendium za prospech v akademickom roku 2020/2021 sa priznáva študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty UMB, ktorí:

  1. v akademickom roku 2020/2021 boli študentmi prvého alebo druhého roku denného bakalárskeho štúdia alebo študentmi prvého roku denného inžinierskeho štúdia,
  2. v štúdiu riadne pokračujú v akademickom roku 2021/2022,
  3. všetky zapísané študijné povinnosti v akademickom roku 2020/2021 úspešne vykonali,
  4. v akademickom roku 2020/2021 mali zapísané študijné povinnosti v hodnote minimálne 60 kreditov.

 

Výška štipendia je závislá od získaného váženého študijného priemeru za AR 2020/2021 (viď tabuľka):

Výška prideleného motivačného štipendia za prospech v
podľa váženého priemeru dosiahnutého v akademickom roku 2020/2021
študentov DENNÉHO štúdia

BAKALÁRSKE štúdium

INŽINIERSKE štúdium

Vážený priemer

Výška štipendia

Vážený priemer

Výška štipendia

1,00

1000

1,00

1200

1,01 - 1,15

900

1,01 - 1,15

1000

1,16 - 1,20

800

1,16 - 1,20

900

1,21 - 1,25

700

1,21 - 1,25

800

1,26 - 1,30

600

1,26 - 1,30

700

1,31 - 1,40

450

1,31 - 1,40

500

1,41 - 1,50

350

1,41 - 1,50

400

Vážený študijný priemer ako aj kritériá výpočtu má každý študent zverejnené v AiS2:
Zápisný list AR 2020/2021 - zobraziť Hodnotenia, priemery - prekliknúť sa na záložku "Priemery" - názov výpočtu "Priemery za 2020/2021 (MSzP).

Študent, ktorému prináleží motivačné štipendium, ho má nahodené v AiS2 a môže si ho skontrolovať v časti "Štipendiá".


Študent, ktorému bolo priznané motivačné štipendium, VYPÍŠE a PODPÍŠE priložený formulár, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyplatenie motivačného štipendia a najneskôr do 8. novembra 2021 (vrátane) ho pošle ako prílohu do mailu na lucia.horvatova@umb.sk

POZOR - tlačivo musí byť odoslané zo študentského mailového konta (nie zo súkromnej mailovej adresy)!

TLAČIVO (podklad na vyplatenie motivačného štipendia)


Motivačné štipendiá budú vyplatené do konca novembra 2021 (v prípade predloženia vyplneného tlačiva na študijné oddelenie fakulty).


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne motivačného štipendia kontaktujte študijnú referentku Ing. Luciu Horvátovú (lucia.horvatova@umb.sk, +421 48 446 6127).
Ing. Mária Kanderová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť EF UMB
Banská Bystrica, 22. 10. 2021


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia