Motivačné štipendiá za prospech v AR 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

motivačné štipendium za prospech v akademickom roku 2021/2022 sa priznáva študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty UMB, ktorí:

  1. v akademickom roku 2021/2022 boli študentmi prvého alebo druhého roku denného bakalárskeho štúdia alebo študentmi prvého roku denného inžinierskeho štúdia,
  2. v štúdiu riadne pokračujú v akademickom roku 2022/2023,
  3. všetky zapísané študijné povinnosti v akademickom roku 2021/2022 úspešne vykonali,
  4. v akademickom roku 2021/2022 mali zapísané študijné povinnosti v hodnote minimálne 48 kreditov.


Výška štipendia je závislá od získaného váženého študijného priemeru za AR 2021/2022 (viď tabuľka):

Výška prideleného motivačného štipendia za prospech v
podľa váženého priemeru dosiahnutého v akademickom roku 2021/2022
študentov DENNÉHO bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

Vážený priemer

Výška štipendia

1,00 - 1,15

1000

1,16 - 1,20

900

1,21 - 1,25

800

1,26 - 1,30

700

1,31 - 1,40

600

1,41 - 1,50

500


Vážený študijný priemer ako aj kritériá výpočtu má každý študent zverejnené v AiS2:
Prehľad štúdií (ponuka po prihlásení v AiS vľavo) - Zápisný list AR 2021/2022 - zobraziť Hodnotenia, priemery - prekliknúť sa na záložku "Priemery" - názov výpočtu "Priemery za 2021/2022 (MSzP).

Študent, ktorému prináleží motivačné štipendium, ho bude mať sprístupnené a zobratené v AiS2 od 1. 11. 2022 a môže si ho skontrolovať v časti "Detail štúdia" - "Štipendiá".


Študent, ktorému bolo priznané motivačné štipendium, VYPÍŠE a PODPÍŠE priložený formulár, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyplatenie motivačného štipendia a najneskôr do 8. novembra 2022 (vrátane) ho pošle ako prílohu (oskeonovaný alebo odfotený) do mailu na lucia.horvatova@umb.sk alebo doručí osobne príp. poštou na študijné oddelenie fakulty.

POZOR - v prípade zaslania mailom musí byť tlačivo odoslané zo študentského mailového konta (nie zo súkromnej mailovej adresy)!

TLAČIVO (podklad na vyplatenie motivačného štipendia)


Motivačné štipendiá budú vyplatené do konca novembra 2022 (v prípade predloženia vyplneného tlačiva na študijné oddelenie fakulty).


V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne motivačného štipendia kontaktujte študijnú referentku Ing. Luciu Horvátovú (lucia.horvatova@umb.sk, +421 48 446 6127).
Ing. Mária Kanderová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť EF UMB
Banská Bystrica, 21. 10. 2022


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 10. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia