Úvod > Veda a výskum > Vedecká činnosť >

Habilitačné a inauguračné konanie

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má  p r i z n a n é   p r á v a   uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v študijnom odbore EKONÓMIA A MANAŽMENT v odbore habilitačného a inauguračného konania:

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

 

Uchádzač o habilitačné konanie alebo inauguračné konanie postupuje v zmysle pokynov zverejnených v časti "Informácie pre uchádzačov".

 

Kontaktné osoby:

prof. Ing. Zdenka Musová, PhD., poverená vykonávaním funkcie prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť
tel.: 048/446 2140, 2724,  e-mail: zdenka.musova@umb.sk

PhDr. Ingrid Balážová, referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
tel.: 048/446 2141, e-mail: ingrid.balazova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 2. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid