Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projektový katalóg

Domáce výskumné projekty

(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Analysis of the PASELL documentation - connection between 5 macro processes and current process cards, grantová schéma: Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb, dátum ukončenia: 29. 4. 2022
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Analýza prostredia, proces plánovania a implementácie študentského sociálneho podniku, grantová schéma: zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, dátum ukončenia: 30. 5. 2020
Analýza vybraných otázok finančného bankového trhu vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2011
Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2022
CASS Pension Program, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2017
Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 9. 2020
Cestovný ruch 4.0: Inteligentný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu v konkurenčnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Determinanty ekoinovačnej činnosti podnikov v kontexte zmien vonkajšieho ekonomického prostredia , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Digitálna nerovnosť a digitálna exklúzia ako výzva pre riadenie ľudských zdrojov v podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Diverzifikácia obsahu a didaktických foriem výučby ekonomických predmetov v slovenskom jazyku a vo svetových jazykoch, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Druhá časť ekonomickej analýzy dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto, grantová schéma: objednávka, dátum ukončenia: 17. 12. 2018
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Ekonomické a právne dopady prijatia eura na spoločnosti s ručením obmedzeným, grantová schéma: UGA, dátum ukončenia: 31. 5. 2011
Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Ekonomika spoločného využívania - príležitosť pre udržateľný a konkurencieschopný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Funkčné, inovačné a digitálne vzdelávanie predmetu Marketing cestovného ruchu, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Implementácia systému manažérstva proti korupcii - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Košiciach , grantová schéma: Zmluva na poskytnutie služieb, dátum ukončenia: 31. 3. 2020
Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016 - PROARCH s.r.o POPRAD, grantová schéma: zmluva o spolupráci , dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Implementovanie Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2025
Inovácie prostredníctvom výskumu integrácie heterogénnych systémov IoT využívajúcich technológie Smart Active Cloud s vysokou úrovňou bezpečnosti, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Inovácie prostredníctvom výskumu inteligentného monitorovania vybraných parametrov v zdravotníctve, grantová schéma: -, dátum ukončenia: 31. 3. 2023
Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Inovačná politika v rôznych formách pohostinských zariadení na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2010
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických procesov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní , grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom prostredí , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, grantová schéma: národný projekt, dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Matematický model motivácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu Vysoké Tatry, grantová schéma: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici , dátum ukončenia: 30. 11. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Myslenie založené na rizikách: Vytváranie príležitostí pre MSP prostredníctvom strategickej agility, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Nové DEA modely pre použitie na regulačné účely vo finančných a sieťových odvetviach, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2024
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Posilnenie konkurencieschopnosti Žilinského regiónu prostredníctvom zvyšovania vplyvu Žilinskej univerzity v regióne a v meste Žilina, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Prieskum ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Priestorová a štrukturálna dezagregácia Okunovho zákona a Phillipsovej krivky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, dátum ukončenia: 30. 6. 2022
Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Projekcie individuálnej miery náhrady, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2018
Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Projekt pre prax - Simulačný model, ktorý bude počítať orientačnú výšku úspor a dôchodku sporiteľa II. piliera do budúcnosti, grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
Projekt pre prax - spolupráca so Združením miest a obcí Gemera a Malohontu: Centrá integrovaných verejných služieb v spádových obciach - 4 spoločné úradovne , grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 25. 3. 2018
Projekt pre prax: Analytická štúdia zameraná na prieskum výkonnosti podielových a dôchodkových fondov v SR, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 31. 7. 2020
Projekt pre prax: Destinačný manažment pre mestá Bytča a Karolínka, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 9. 2020
Projekt pre prax: Dotazník osobnej/rodinnej finančnej situácie s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie (pre účely predaja úverových produktov), grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 8. 2020
Projekt pre prax: Investičný dotazník s vypracovanou metodikou jeho vyhodnotenia a manuálom na jeho použitie, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Prvá časť ekonomickej analýza dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto, grantová schéma: objednávka, dátum ukončenia: 20. 12. 2017
Regionálna investičná pomoc ako determinant rozvoja podnikov a regiónov v SR, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Rozvoj informačných systémov na podporu výučby, tvorbu projektov a spoluprácu so spoločenskou praxou, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Smerovanie a limity rozvoja cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 31. 8. 2022
Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Správa z výskumnej činnosti ako podklad pre tvorbu koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 10. 2021
Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji - projekt pre prax, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Teoretické a metodologické aspekty rozvoja cestovného ruchu v podmienkach globalizácie a internacionalizácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2009
Testovanie ziskovosti produktov dôchodkového poistenia, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Tretia časť ekonomickej analýzy dopadov získania titulu Banská Bystrica Európske mesto športu 2017 na mesto, grantová schéma: objednávka, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2012
Trhové, marketingové, legislatívne a etické aspekty využívania biometrických technológií v komerčnom sektore, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grantová schéma: APVV VV2014, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v organizáciách verejného sektora, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Vypracovanie analýzy o ponúkaných produktoch firmy Metronet s.r.o., grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 15. 3. 2021
Vypracovanie štúdie zameranej na hodnotenie tvorby a udržania pracovných miest z OP podporovaných zo zdrojov EÚ s osobitným dôrazom na jeden z najmenej rozvinutých regiónov (BBSK/PSK/KSK) podľa vlastného výberu, ktorý čelí významným problémom s mierou nezamestnanosti (výskumný projekt pre prax)., grantová schéma: OP ĽZ ITMS 2014+, dátum ukončenia: 29. 5. 2020
Výskum determinantov a paradigiem finančného manažmentu v kontexte pandémie COVID 19, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Závislé podnikanie na Slovensku- reflexia, meranie a perspektívy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Zber, spracovanie a interpretácia dát získaných prieskumom ponuky a služieb v cestovnom ruchu v regióne Horná Nitra k analytickej časti Koncepcie cestovného ruchu na obdobie 2021-2025, grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 10. 2. 2021
Zdroje údajov o MaSP vhodné na simulácie ekonomických procesov a ich analýza, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 6. 2016
Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku), grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Zmeny v spotrebiteľskom správaní vplyvom pandémie COVID-19 za účelom predikcie jeho vývoja , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Application of Inclusion in Tourism in V4 Countries, grantová schéma: International Visegrad Fund, dátum ukončenia: 30. 6. 2024
Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe (Platenso), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Community-based social service centers as a tool of multilevel partnership for providing long-term care in Slovakia, grantová schéma: Zmluva medzi Európskou komisiou a BBSK / UMB - Letter of commitment - spolupráca, dátum ukončenia: 30. 9. 2023
DocEnhance: Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an open online platform, grantová schéma: H2020 , dátum ukončenia: 31. 12. 2022
FactArt: Society sees; life narrative , grantová schéma: Interdisciplinary funds for R&D and Artistic Development projects in 2023 , dátum ukončenia: 31. 12. 2023
Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie., grantová schéma: APVV SK-FR, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs, grantová schéma: spolupráca s Bled School of Management a sieťou CEEMAN, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji, grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences , grantová schéma: INTERREG Central Europe, dátum ukončenia: 31. 5. 2020
Silver Via Alpina - SilViAlp, grantová schéma: EU - COSME, dátum ukončenia: 30. 11. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018
Towards effective radiation protection based on improved scientific evidence and social considerations - focus on radon and norm, grantová schéma: HORIZON 2020 - EURATOM, dátum ukončenia: 31. 8. 2025
UNESCO sites - balanced and sustainable tourism development, grantová schéma: International Visegrad Fund, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries, grantová schéma: H2020, dátum ukončenia: 30. 4. 2024

Domáce ostatné projekty

Audit ľudských zdrojov na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2019
Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu, grantová schéma: OP Vzdelávanie, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky , grantová schéma: Zmluva o poskytnutí služieb, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, grantová schéma: OP vzdelávanie , dátum ukončenia: 30. 11. 2015
Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVaEZ SR - SK PRES/2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016
Manažér Úverov, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Národný projekt „Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie “, grantová schéma: OP Ľudské zdroje , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Oranžová obálka - implementácia zamestnávateľského rozhrania pre CASS Zvolen, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Zahraničné ostatné projekty

DG GROW - Smart Tourism Destinations, grantová schéma: zmluva o poskytnutí služieb, dátum ukončenia: 31. 8. 2023
Porovnanie odpovedí na pandémiu COVID-19: Alternatívne štýly vedenia v krajinách V4. , grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 31. 3. 2023
25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Aktéri zmien! Podpora študentského aktivizmu v Arménsku, grantová schéma: Visegrad+ Grants, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grantová schéma: ERASMUS +, dátum ukončenia: 31. 1. 2020
AWO - Academic writing online., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Cestovný ruch pre všetkých. Príklady dobrej praxe z krajín V4., grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 9. 2022
CitEuroPass: Učenie sa, prežívanie a potvrdzovanie európskeho občianstva prostredníctvom spoločných a inovatívnych projektov, grantová schéma: ERASMUS+ , dátum ukončenia: 31. 12. 2025
Civil Monitoring in Central and Eastern Europe , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2019
Empowering the next generation of social enterprise scholars , grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 30. 11. 2021
European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students, grantová schéma: Erasmus+ KA2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021
FINanacial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration, grantová schéma: Erasmus+, dátum ukončenia: 15. 10. 2019
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 23. 3. 2021
FundResearch project (Study on the correlation between cost and performances in EU equity retail funds), grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2019
INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE, grantová schéma: IVF, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Intergovernmental Coordination from Local to European Governance, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 29. 9. 2025
Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016
Online reputation management in Tourism, grantová schéma: Erasmus + KA2, dátum ukončenia: 30. 4. 2023
Pension savings: the real return 2014, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2014
Pension savings: the real return 2015, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2015
Pension savings: the real return 2016, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2016
Pension savings: the real return 2017 , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2017
Pension savings: the real return 2018, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2018
Pension savings: the real return 2019, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2019
Police Stops, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 18. 9. 2022
Public Administration Education Quality Enhancement, grantová schéma: Erasmus+ K2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021
Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm, grantová schéma: Erasmus+ KA2, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Reviving of cultural heritage: Social and Economic Empowerment of Rural Areas , grantová schéma: Erasmus+ Kooperačné partnerstvá, dátum ukončenia: 31. 10. 2023
RSAI Engines of Scientific Career, grantová schéma: RSAI, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Service-Learning as a pedagogy to promote inclusion, diversity, and digital empowerment, grantová schéma: Erasmus+, dátum ukončenia: 1. 11. 2024
Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement , grantová schéma: EACEA - Europe For Citizens, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market, grantová schéma: Erasmus + KA2 , dátum ukončenia: 30. 8. 2024
SMART Tourism Skills Initiative, grantová schéma: Erasmus+, dátum ukončenia: 31. 10. 2023
Student Trading Lab, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 6. 2015
Study on options for development of online tools and services supporting retail investors in investment decisions , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2019
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
The Civil Society Report 2019, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 1. 2020
The impact of Brexit on the immigration from the V4 countries: migrant strategies, grantová schéma: International Visegrad Fund, Strategic grant , dátum ukončenia: 31. 5. 2022
Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 4. 2020
UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation, grantová schéma: Európsky sociálny fond, dátum ukončenia: 31. 10. 2020
UTHRad Integrated Programme - Pathways of co-operation – support for entities implementing international co-operation - Starting and running a business in selected European Union countries , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2021
V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility, grantová schéma: Visegrad Fund, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku, grantová schéma: EEA Grants, dátum ukončenia: 30. 8. 2016
Výmena skúseností medzi vysokoškolskými učiteľmi z Nórska a Slovenska počas pandémie COVID19 a dopade na well - being, grantová schéma: EEA grants, dátum ukončenia: 31. 8. 2022
Vypracovanie štúdie o možnosti outsourcingu čistiacich prác v domácnostiach na Slovensku a modelu Bussines plánu pre konkrétnu firmu EpicCleaning LLC (USA), grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 1. 4. 2019
Wind of Change. Empowering student Activism in Armenia. , grantová schéma: International Visegrad Fund, Visegrad+, dátum ukončenia: 25. 8. 2019
Women on the Move , grantová schéma: , dátum ukončenia: 2. 9. 2024
Záleží na pohode/spokojnosti? Učitelia vysokých škôl počas pandémie Covid-19. , grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 6. 2022

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor