Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu

Kód projektu: VEGA 1/0810/13
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2013
Koniec riešenia: 31. 12. 2015
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.
Riešitelia: Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor