Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia

Kód projektu: APVV-0465-12
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 10. 2013
Koniec riešenia: 30. 6. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kollár Igor, Ing., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor