Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu

Kód projektu: VEGA 1/0680/14
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2014
Koniec riešenia: 31. 12. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Borseková Kamila, Ing., PhD.
Borseková Kamila, Ing., PhD.
Cole David Austin, M. A., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Vitálišová Katarína, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor