Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí

Kód projektu: VEGA 1/0235/14
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2014
Koniec riešenia: 31. 12. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Seková Mária, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor