Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov

Kód projektu: APVV-14-0512
Grantová schéma: APVV VV2014
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 7. 2015
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Huňady Ján, doc. Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor