Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu

Kód projektu: 1/0405/15
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2015
Koniec riešenia: 31. 12. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hroncová Vicianová Jana, Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor