Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky

Kód projektu: 1/0757/15
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2015
Koniec riešenia: 31. 12. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Zimková Emília, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Boďa Martin, Mgr. Ing., PhD.
Izáková Katarína, Ing., PhD.
Mendelová Viera, Ing., PhD.
Pintér Ľubomír, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor