Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku

Kód projektu: VEGA 1/0509/16
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Marčeková Radka, Ing., PhD.
Riešitelia: Al Khouri Barbara, Ing.,
Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková Zuzana, Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Mazúchová Ľudmila, Ing.,
Šebová Ľubica, doc. Ing., PhD.
Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.
Vránová Marta, PaedDr., PhD.
Aktuálne informácie o projekteV roku 2016 bol zástupcom projektu doc. Ing. Andrej Malachovsky, PhD. Členmi riešiteľského kolektívu boli aj Ing. Jana Sokolová, PhD. a Ing. Matej Žofaj.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor