Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch

Kód projektu: 1/0651/17
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Hroncová Vicianová Jana, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Riešitelia: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Jaďuďová Jana, RNDr., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Vinczeová Miroslava, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor