Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0

Kód projektu: 1/0151/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Liptáková Katarína, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Rigová Zuzana, Ing., PhD.
Riešitelia: Flaška Filip, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc. Ing., PhD.
Krnáč Jozef, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo 30. 6. 2019 bol vedúcim projektu Ing. Jozef Krnáč,PhD. Do projektu sú ďalej zapojení aj: doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.; JUDr. Tatiana Kubincová, PhD.; JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.; Mgr. Michaela Riapošová; Ing. Katarína Šulajová (do 2019); Mgr. Patrik Kukuľa; doc. Ing. Ján Králik, PhD. JUDr. Anna Vartašová, PhD. (od 2021) Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD. (od 2021)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor