Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek

Kód projektu: 1/0843/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Mendelová Viera, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Koróny Samuel, RNDr., PhD.
Riešitelia: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor