Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania

Kód projektu: APVV-17-0360
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 8. 2018
Koniec riešenia: 30. 6. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
Sedliačik Ivan, Ing., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor