Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu Vysoké Tatry

Kód projektu:
Grantová schéma: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 25. 9. 2018
Koniec riešenia: 30. 11. 2018
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor