Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku

Kód projektu: VEGA 1/0967/11
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2011
Koniec riešenia: 31. 12. 2013
Zodpovedný riešiteľ: Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Kanderová Mária, Ing., PhD.
Riešitelia: Kanderová Mária, Ing., PhD.
Stašová Jana, Ing., PhD.
Zimková Emília, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor