Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projekt pre prax - spolupráca so Združením miest a obcí Gemera a Malohontu: Centrá integrovaných verejných služieb v spádových obciach - 4 spoločné úradovne

Kód projektu:
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 12. 12. 2017
Koniec riešenia: 25. 3. 2018
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor