Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 6. 8. 2014
Koniec riešenia: 30. 11. 2014
Zodpovedný riešiteľ: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Riešitelia: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková Zuzana, Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.
Šimočková Ivana, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor