Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji - projekt pre prax

Kód projektu:
Grantová schéma: zmluva o dielo
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 7. 9. 2019
Koniec riešenia: 30. 6. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor